Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0028-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/010-02
Наименование: "Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Бани, община Разлог"
Бенефициент: Община Разлог
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 13.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е създаване на предпоставки и условия за устойчив модел на развитие в община Разлог с оглед превенция на риска, подобряване на качеството на околната среда и качеството на живот на населението, чрез разработването и реализацията на редица дребномащабни местни ицициативи, насочени към изграждане на съответната инфраструктура.
Дейности: дейност 1 Организация, управление, контрол и отчитане на проекта
дейност 2 Подготовка и съгласуване на тръжна документация
дейност 3 Провеждане на тръжни процедури и подписване на договори
дейност 4 Осъществяване на надзор съгласно ЗУТ
дейност 5 Осъществяване на Авторски надзор
дейност 6 Одит на проекта
дейност 7 Приключване и финално отчитане на проекта
дейност 8 Почистване на речно корито
дейност 9 Корекция на реки и дерета
дейност 10 Въвеждане на обекта в експлоатация
дейност 11 Публикации информационни събития
дейност 12 Изработване информационни табели
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 030 949 BGN
Общ бюджет: 856 138 BGN
БФП: 855 706 BGN
Общо изплатени средства: 812 921 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 855 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 306 846 BGN
2013 506 074 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
812 921 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 727 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 274 547 BGN
2013 452 803 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
727 350 BGN
В т.ч. Национално финансиране 128 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 300 BGN
2013 53 271 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 571 BGN
Финансиране от бенефициента 432 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз