Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0233-C0001
Номер на проект: 3МС-02-83/01.06.2011
Наименование: Управление на качеството и околната среда в Актив-София ООД
Бенефициент: "АКТИВ СОФИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики.
Дейности: Консултантски услуги по въвеждане на ИСО и изготвяне на консолидиран наръчник по качеството.
избор на орган по сертификация
одит по проекта
визуализация по проекта
изготване на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 688 BGN
Общ бюджет: 28 200 BGN
БФП: 21 150 BGN
Общо изплатени средства: 21 150 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 150 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 150 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 978 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 978 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 173 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 173 BGN
Финансиране от бенефициента 7 563 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 Брой комплект документи на СУК и СУОС
Индикатор 5 Проведени 2 еднодневни обучения на персонала
Индикатор 6 Проведен един вътрешен одит
Индикатор 7 Проведен един преглед от ръководството
Индикатор 8 Проведен един сертификационен одит на два етапа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз