Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0058-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/008-01
Наименование: "Укрепване на подпорните стени на река Златна панега от ОК 302 до ОК 231, гр. Луковит"
Бенефициент: Община Луковит
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект обхваща прилагане на мерки за предотвратяване на риска от наводнения за подобряване на жизнената среда, увеличаване на сигурността и осигуряване на устойчива и екологичната среда за населението на територията на гр. Луковит, Община Луковит.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Дейности за разпространение на информация, публичност и визуализация
дейност 5.1 Подготовка тръжна документация дейност 5.2 Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчкиИзпълнение на
дейност 6 Изпълнение на СМР – Почистване и укрепване коритото на р. Златна Панега, гр. Луковит
дейност 7 Изпълнение на строителен надзор
дейност 8 Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
дейност 9 Одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 279 818 BGN
Общ бюджет: 273 233 BGN
БФП: 273 233 BGN
Общо изплатени средства: 259 572 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 273 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 93 039 BGN
2012 0 BGN
2013 166 532 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
259 572 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 232 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 83 246 BGN
2012 0 BGN
2013 149 002 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
232 248 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 794 BGN
2012 0 BGN
2013 17 530 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 323 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини
Индикатор 5 !Ч%*(*Население, косвено облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения
Индикатор 6 +))^$ Площ на подпорните стени, които са укрепени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз