Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0065-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/004-02
Наименование: Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р. Умишка чрез почистване, надзиждане, и укрепване на съществуващи подпорни стени
Бенефициент: Община Брацигово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 21.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Брацигово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е насочена към намаляване риска от причиняване на щети и увреждане на човешкото здраве, осигуряване на по- чиста околна среда и по - безопасни и качествени условия за живеене на населението на гр. Брацигово, Община Брацигово, посредством извършване на мерки за намаляване риска от наводнения и увреждане на имуществотона населението в целевото населено място.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта Подготвителен етап: Сформиране на екип по проекта Етап изпълнение: Управление, мониторинг, контрол и отчетност
дейност 2 Изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 Провеждане на процедури за избор на изпълнители
дейност 4 Строителен надзор на СМР
дейност 5 Авторски надзор
дейност 6 Строително- ремонтни дейности по почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени на р. Умишка
дейност 7 Дейности по осигуряване на информация и публичност на проекта
дейност 8 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 437 566 BGN
Общ бюджет: 409 081 BGN
БФП: 409 081 BGN
Общо изплатени средства: 388 627 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 409 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 145 491 BGN
2013 243 136 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
388 627 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 347 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 130 176 BGN
2013 217 543 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
347 719 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 315 BGN
2013 25 593 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 908 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз