Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0010-C0001
Номер на проект: 3МС-02-5/01.06.2011
Наименование: "ЗЕД България" ЕООД - надеждност и ефективност на услугите чрез внедряване на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 базирана на информационни технологии"
Бенефициент: "ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на „ЗЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД на националния и регионален пазар, чрез постигане на съответствие с международно признат стандарт, подобряване управлението на предоставяните услуги, технологичните процеси и бизнеса като цяло, както и чрез инвестиции в нови технологии
Дейности: Проектен старт Сформиране на екип, отговорен за изпълнение на проекта. Разпределение на конкретни задачи и отговорности към всеки един член на екипа. Комплектоване и структуриране нз документите в класьори. Обсъждане на процедурите за избор на изпълнители в съответствие с Оперативното ръководство и ПМС55/2007г.
Инвестиции в активи 1.Подготовка на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител на предвидените ДМА и ДНА- избор между 3 оферти. 2.Сключване на договор с доставчици, закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА, съчетано с обучение за безопасна работа и правилно използване на оборудването.
Разработване и внедряване на СУК Разработване и внедряване на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008
Финализиране и финасов одит на проекта провеждане на процедура за избор на одитор и финално отчитане на резултатите от проекта.
Сертифициране на СУК Провеждане на избор чрез събиране на три оферти на изпълнител, сключване на договор и провеждане на одит от сертифицираща организация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 557 BGN
Общ бюджет: 47 001 BGN
БФП: 35 251 BGN
Общо изплатени средства: 35 251 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 251 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 251 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 963 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 963 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 288 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 288 BGN
Финансиране от бенефициента 11 852 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Внедрена_сук
Индикатор 6 Доставени_дма
Индикатор 7 Доставени_дна
Индикатор 8 повишени_нетни приходи от продажби
Индикатор 9 Внедрена_интегрирана система за управление на бизнеса


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз