Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0064-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/003-02
Наименование: Корекция на река Пикла в с. Калояново, община Калояново
Бенефициент: Община Калояново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Калояново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да подпомогне устойчивото местно развитие чрез дребномащабни инвестиции, свързани с ограничаване и предотварятяване на наводненията на територията на община Калояново, което следва да подобри средата и качеството на живот на населението.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта.
Дейност 2: Процедури по избор на подизпълнители по проекта.
Дейност 3: СМР СМР за "Корекция на р. Пикла в с. Калояново".
Дейност 4: Извършване НСН и въвеждане в експлоатация.
Дейност 5: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Дейност 6: Отчитане на проекта и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 948 428 BGN
Общ бюджет: 531 712 BGN
БФП: 520 035 BGN
Общо изплатени средства: 494 033 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 520 035 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 189 900 BGN
2013 304 133 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
494 033 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 442 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 169 911 BGN
2013 272 119 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
442 030 BGN
В т.ч. Национално финансиране 78 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 989 BGN
2013 32 014 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 004 BGN
Финансиране от бенефициента 11 837 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз