Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0077-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/002-01
Наименование: Устойчиво развитие на село Малко Градище, Община Любимец чрез ограничаване на риска от наводнения"
Бенефициент: Община Любимец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Любимец
Описание
Описание на проекта: Допринасяне за устойчивото развитие на село Малко градище, община Любимец, чрез предотвратяване на риска и щетите за живота на населението на село Малко Градище от наводнения.
Дейности: дейност 2 Формиране на проектен екип
дейност 3 Избор на подизпълнители
дейност 4 Извършване на СМР на обект Корекция на река Селска в участъка й на преминаване през село Малко градище, община Любимец
дейност 5 Осъществяване на авторски надзор
дейност 6 Осъществяване на строителен надзор
дейност 7 Въвеждане на обекта в експлоатация
дейност 8 Вътрешен мониторинг
дейност 9 Визуализация и публичност
дейност 10 Събития
дейност 11 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 993 537 BGN
Общ бюджет: 932 251 BGN
БФП: 932 251 BGN
Общо изплатени средства: 885 638 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 932 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 330 351 BGN
2012 282 368 BGN
2013 272 919 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
885 638 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 792 413 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 295 577 BGN
2012 240 013 BGN
2013 256 823 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
792 413 BGN
В т.ч. Национално финансиране 139 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 34 774 BGN
2012 42 355 BGN
2013 16 096 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 225 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини
Индикатор 5 &&3& Защитена разливна площ
Индикатор 6 ))%@@ Защитена територия на селото


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз