Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0056-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/001-03
Наименование: "Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в Община Тетевен"
Бенефициент: Община Тетевен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Тетевен
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на община Тетевен за изграждане на инфраструктуни съоръжения за защита живота на населението, изградената стопанска и обществена инфраструктура и околната среда от наводнения.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители (изпълнение на СМР, изпълнение на независим строителен и авторски надзор; дейности публичност и независим одит
дейност 3: Изпълнение на СМР (дейността се извършва 13,14,15,16,19,20,21 и 22 м.)
дейност 4: Извършване на независим строителен надзор
дейност 5 Извършване на авторски надзор (дейността се извтршва 14,15,20,21,22 и 23 м.)
дейност 6: Извършване на независим финансов одит по проекта
Изпълнение на дейност: Информация и публичност Изпълнение на дейност: Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 014 211 BGN
Общ бюджет: 835 057 BGN
БФП: 833 006 BGN
Общо изплатени средства: 791 355 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 833 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 608 BGN
2013 760 747 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
791 355 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 708 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 386 BGN
2013 680 668 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
708 055 BGN
В т.ч. Национално финансиране 124 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 222 BGN
2013 80 079 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 301 BGN
Финансиране от бенефициента 2 051 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз