Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0211-C0001
Номер на проект: 3МС-02-78/01.06.2011
Наименование: Подобряване на конкурентните предимства на Медикус Алфа медико-дентален център ЕООД чрез сертификация съгласно ISO 9001:2008
Бенефициент: Медикус Алфа медико-дентален център ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на медицинските услуги и конкурентоспособността на "Медикус Алфа МДЦ" ЕООД, чрез постигане на съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 9001:2008 и увеличено използване на модерни технологии
Дейности: Проектен старт Сформиране на екип за наблюдение и контрол на проекта и разпределяне на задачи по изпълнение на проекта.
Подготовка на Дейност 2: Инвестиции в активи Разработване на документация за избор на изпълнители, провеждане на процедури, сключване на договори с изпълнители.
Изпълнение на Дейност 2: Инвестиции в активи Сключване на договори с изпълнители, закупуване, доставка, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала с оборудването.
Подготовка на Дейност 3 - „Разработване и внедряване на СУК Избор на консултантска фирма за предоставяне на услугата „Разработване и внедряване на СУК
Изпълнение на Дейност 3 - „Разработване и внедряване на СУК" Сключване на договор с изпълнител, разработване и внедряване на СУК съгласно ISO 9001:2008
Подготовка на Дейност 4 - „Сертифициране на СУК" Избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Сертифициране на СУК".
Изпълнение на Дейност 4 - „Сертифициране на СУК" Сключване на договор с изпълнител, сертифициране на СУК.
Подготовка на Дейност 5 - „Финализиране и финансов одит на проекта” Избор на изпълнител за предоставяне на услуга одит на проекта.
Изпълнение на Дейност 5 - „Финализиране и финансов одит на проекта” Изготвяне на одиторски доклад от сертифициран одитор за извършените разходи по проекта, изготвяне и отитане на финален отчет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 300 BGN
Общ бюджет: 198 786 BGN
БФП: 149 090 BGN
Общо изплатени средства: 149 090 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 149 090 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 090 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 126 726 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 726 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 363 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 363 BGN
Финансиране от бенефициента 49 767 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Повишен брой на преминалите пациенти.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз