Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0073-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "За да живеем заедно"
Бенефициент: СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ГР. КАРНОБАТ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 27.05.2011
Дата на приключване: 27.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Адаптация на учениците от етническите малцинства към училищното обучение, да намали риска за отпадане от училище, да засили мотивацията им за включване в образователния процес.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта. Управление и координация на проекта.
Дейност 2 Подобряване на вътрешната среда на офис- помещението.
Дейност 3 Информираност и публичност на проекта.
Дейност 4 Адаптиране към учебния процес на деца и ученици, за които българският не е майчин.
Дейност 4.1* Допълнителна подготовка на деца от етническите малцинства в лятна детска градина и първи клас
Дейност 4.2* Съвместни познавателни дейности на ученици, за които българският не е майчин, с деца от другите етноси
Дейност 5 Подготовка.
Дейност 5* Създаване на клубове по интереси ,,В традициите заедно днес, за общо утре", Танцова формация, Приложни изкуства, ,,По реката на времето"
Дейност 6 Подготовка.
Дейност 6* Опознаване на културното многообразие.
Дейност 7 Подготовка
Дейност 7.1* Допълнителна квалификация на учители, свързани с методи за възпитание и обучение в мултикултурна среда.
Дейност 7.2* Уъркшопове на учители и възпитатели.
Дейност 8 Подготовка.
Дейност 8* Организиране на информационни кампании за етническа толерантност в училище и сред обществеността.
Дейност 9 Подготовка.
Дейност 9* Мониторинг, контрол и отчетност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Мобайлнет"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 981 BGN
Общ бюджет: 83 078 BGN
БФП: 83 078 BGN
Общо изплатени средства: 83 076 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 33 767 BGN
2012 49 309 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 076 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 28 702 BGN
2012 41 913 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 615 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 065 BGN
2012 7 396 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 461 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз