Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0008-C0001
Номер на проект: 3МС-02-3/01.06.2011
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на "Лемна Екоинвест-България"АД чрез покриване на международни стандарти БДС ISO 9001:2008 и БДС ISO 14001:2005
Бенефициент: "Лемна Екоинвест - България" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността, стимулиране на динамично, конкурентноспособно и устойчиво развитие на "Лемна-Екоинвест-България"АД и гарантиране качеството на услугите.
Дейности: 1. Подготвителен етап
Закупуване на система за измерване
2.1. Избор на доставчик
2.2.Закупуване и монтиране на системата за измерване
3. Разработване и внедряване на СУК и СУОС
3.1 Избор на консултант
3.2. Разработване и внедряване на СУК и СУОС
3.2.1. Диагностика за въвеждане на СУК и СУОС
3.2.2. Създаване на Съвети по качеството и ОС
3.2.3. Разработване на Политика, Наръчник, Планове и Процедури по управление
3.2.4.Организиране на поетапно пробно внедряване на документите от СУК и СУОС
3.2.5. Провеждане на проверки /вътрешни одити/
3.2.6. Цялостен преглед, анализ и коригиране на пробно внедрената система
3.2.7.Създаване на организацията за редовно внедряване на системата
4. Сертификация на системата за управление
4.1.Избор на сертифицираща организация
4.2.Предварителен одит
4.3. Сертифициращ одит
5.Заключителен етап
Консултантски услуги за изготявне на проектно предложение
Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 859 BGN
Общ бюджет: 142 515 BGN
БФП: 105 461 BGN
Общо изплатени средства: 105 461 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 105 461 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 461 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 89 642 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 642 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 819 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 819 BGN
Финансиране от бенефициента 40 356 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Нарастване на производствения капацитет- Коефициент на рентабилност на приходите от продажби /КР/
Индикатор 6 Модернизация в технологиите и управлението: Показател за ефективност-на база приходи /разходи: приходи /-коефициент на ефективност/КЕ/
Индикатор 7 Модернизация в технологиите и управлението – околна среда-: Брой параметри на изпитване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз