Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0004-C0001
Номер на проект: 3МС-02-2/01.06.2011
Наименование: Подобряване на технологиите и управлението в "Лион Трейдинг" ООД, запроизводството на качествени и безопасни храни, в съответствие със стандарта ISO22000:2005
Бенефициент: "Лион Трейдинг" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване на конкурентните предимства, оптимизиране на производствения процес и реализиране на продукт с висока добавена стойност, чрез инвестиции в ново оборудване, допринасящо за въвеждане на Система за управление на безопасността на храните в съответствие с изискванията на Международния стандарт ISO 22000:2005
Дейности: Подготовка на документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител/и, съгласно ПМС 55/2007 г. и указанията в Раздел ІІІ на Оперативното р-во за изпълнение на договори
Предварителен контрол от страна на ИАНМСП на документацията за провеждане на процедура за избор на изпълнител/и
Провеждане на процедура за избор на изпълнител/и, съгласно ПМС 55/2007 г.
Разглеждане, оценка и класиране на кандидатите в процедурата за избор на изпълнител/и Предварителен контрол от страна на ИАНМСП на докумените от проведената процедура за избор на изпълнител/и
Пред-договорна проверка на избрания/те изпълнител/и
Сключване на договор/и с избрания/те изпълнител/и
Сключване на договор/и с избрания/те изпълнител/и
Подготовка и избор на изпълнители за консултантски услуги за разработване и внедряване на Система за управление на безопасността на храните, в съответствие с изискванията на стандарта ISO 22000:2005, и за сертифициране на Системата за управление
Пред-договорна проверка на избрания/те изпълнител/и
Сключване на договор/и с избрания/те изпълнител/и на услуги
Извършване на предварителен анализ на дейността на дружеството, за съответствие с изискванията на ISO 22000:2005
Разработване на документацията на Система за управление на безопасността на храните, в съответствие с изискванията на ISO 22000:2005
Обучение на персонала
Внедряване на Системата за управление на безопасността на храните
Провеждане на сертификационен одит и получаване на сертификат
Избор на изпълнители за прилагане на мерките за публичност и визуализация и за одит на проекта
Пред-договорна проверка на избраните изпълнители за визуализация и за одит
Сключване на договори с избраните изпълнители за визуализация и за одит
Мерки за публичност и визуализация
Одит на проекта
Доставка и монтаж на оборудването – предмет на сключения/те договор/и
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 791 BGN
Общ бюджет: 198 167 BGN
БФП: 147 971 BGN
Общо изплатени средства: 147 971 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 971 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 147 971 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 971 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 125 775 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 775 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 196 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 196 BGN
Финансиране от бенефициента 50 813 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 Закупено оборудване за микробиологична лаборатория
Индикатор 5 Закупено оборудване за контрол на критичните точки, подобряване на проследимостта и оптимизиране на производствения процес
Индикатор 6 Разработена документация и внедрена СУБХ в съответствие с изискванията на ISO 22000:2005
Индикатор 7 Сертифицирана СУБХ по ISO 22000:2005
Индикатор 8 Брой разработени/въведени нови продукти
Индикатор 9 Реализиран обем приходи от продажби на готови храни, спрямо общия обем приходи за годината на изпълнение на проекта
Индикатор 10 Намален обем на рекламации от клиенти
Индикатор 11 Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз