Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0001-C0001
Номер на проект: 3МС-02-1/01.06.2011
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на "Платеник" ЕООД чрез въвеждане на СУК, сертифициране по ISO 9001:2008 и модернизация на работния процес"
Бенефициент: "Платеник" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящия проект на «Платеник» ЕООД е въвеждане на СУК и постигане на съответствие с международно признат стандарт ISO 9001:2008 и повишаване конкурентоспособността на дружеството чрез подобряване на управлението и оптимизиране на производствения процес. Стандартите обхващат структурата на управление, бизнес процесите - тяхното планиране, реализиране и документиране по начин, който в най-пълна степен да бъдат постигнати целите на компанията за повишаване качеството на предлаганите услуги. Подобряването на качеството на услуги и повишаването на ефективността на процесите в предприятието ще доведат до създаване и развитие на конкурентоспособни качества и предимства на фирмата. Пряка последица ще бъде разширяване на пазарните позиции на дружеството на регионално и национално ниво и по-пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за изпълнение на проекта.
Дейност 2 Въвеждане на СУК по стандарта БДС EN ISO 9001:2008
Дейност 3. Сертифициране на дейностите на “Платеник “ ЕООД.
Дейност 4. Закупуване на специализирана техника, машини и оборудване – 1 процедура с 31 обособени позиции
Дейност 5. Визуализация
Дейност 6. Финален одит и отчет
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 148 710 BGN
Общ бюджет: 187 595 BGN
БФП: 140 296 BGN
Общо изплатени средства: 140 293 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 29 742 BGN
2012 110 551 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 293 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 25 281 BGN
2012 93 968 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 249 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 044 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 461 BGN
2012 16 583 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 044 BGN
Финансиране от бенефициента 50 135 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Използване на специализирани строителни софтуерни приложении (ДНМА)
Индикатор 6 Машини, техника и оборудване в активите на дружеството (ДМА)
Индикатор 7 Пазарен дял на дружеството на регионално ниво
Индикатор 8 Финансов резултат на дружеството
Индикатор 9 Нетни приходи от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз