Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0176-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Ученическите Оскари - диалог между културите в община Луковит"
Бенефициент: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ИНЖ. ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 27.05.2011
Дата на приключване: 27.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане процеса на образователна интеграция и създаване на условия за по-успешна социална и бъдеща трудова реализация на ученици от етнически малцинства чрез подобряване условията за равен достъп до образование и засилване мотивацията за участие в образователния процес
Дейности: Дейност 1 Организационна - мониторинг и контрол
Подготовка на дейност 2 "Обучение на учители за работа в мултикултурна среда и билингвални технологии
Дейност 2 Обучение на учители за работа в мултикултурна среда и билингвални технологии
Дейност 3 Изработване на критерии за наградния фонд
Подготовка на дейност 4* Създаване на клубове по интереси - доставка материали
Дейност 4* Създаване на клубове по интереси
Дейност 5 Конкурси
Подготовка на дейност 6 Подготовка на дейност 6 - Екскурзии
Дейност 6* Екскурзии
Подготовка на дейност 7* Занимания "Ученици в риск от отпадане" - доставка материали
Дейност 7* Занимания "Ученици в риск от отпадане"
Дейност 8 Ромски мониторинг
Подготовка на дейност 9* Разработване на анкета
Дейност 9* Анкетиране и анализ
Подготовка на дейност 10
Дейност 10 Програма
Подготовка на дейност 11
Дейност 11 Кампания за етническа толерантност
Подготовка на дейност 12
Дейност 12 Информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 142 489 BGN
Общ бюджет: 134 606 BGN
БФП: 134 606 BGN
Общо изплатени средства: 134 604 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 28 000 BGN
2012 81 578 BGN
2013 25 026 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
134 604 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 23 800 BGN
2012 69 342 BGN
2013 21 272 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 414 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 200 BGN
2012 12 237 BGN
2013 3 754 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 191 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз