Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0255-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "С грижа за интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в община Златарица"
Бенефициент: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 27.05.2011
Дата на приключване: 27.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се подпомогне равният достъп до образование и процесът на интеграция на децата и учениците от етнически малцинства на територията на община Златарица
Дейности: Дейност 1 Подобряване на вътрешната среда в трите общински училища
Дейност 2 Обучение на учителите за работа в мултикултурна среда
Дейност 3 Дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от етнически малцинства
Подготовка на дейност 4 Оганизиране и осъществяване на информационна кампания за етническа толерантност
Дейност 4 Организиране и осъществяване на информационна кампания за етническа толерантност
Дейност 5* Дейности за осигуряване на публичност
Дейност 6 Дейности по управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 122 498 BGN
Общ бюджет: 116 864 BGN
БФП: 116 864 BGN
Общо изплатени средства: 116 845 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 116 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 500 BGN
2012 17 893 BGN
2013 74 452 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 845 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 20 825 BGN
2012 15 209 BGN
2013 63 284 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 318 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 675 BGN
2012 2 684 BGN
2013 11 168 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 527 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз