Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.02-0107-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-02/2009/004-01
Наименование: Видинска Крепостна Система „Калето”
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2010
Начална дата: 12.05.2011
Дата на приключване: 12.05.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се възстанови и развие културно-историческата забележителност Видинска крепостна система „Калето", обединяваща запазените Крепостни стени на турско кале” с прилежащия ров и капиите„Еничар” и „Флорентин” като я превърне в туристическа атракция от локално и национално значение.
Дейности: Управление на проекта и мониторинг и вътрешен контрол върху изпълнението на проекта Проектът ще се управлява от изнесено извън общината, целево организирано проектно звено (екип), състоящо се от: Ръководител проект Счетоводител Координатор реклама, маркетинг и организиране събития Експерт мониторинг Технически секретар (координатор)
Подготовка на пакети тръжни документации за избор на изпълнители и провеждане на процедурите Изпълнението на тази дейност стартира след получаване на одобрение от УО на ОПРР на Формуляра за предварителен подбор с цел подготовка на тръжна процедура за избор на проектанти по проекта. Дейността стартира с провеждане на 1 бр. тръжна процедура за избор на фирма консултант за изготвяне на всички пакети тръжна документация в рамките на проекта съгласно чл. 2, ал. 1, т.2 от НВМОП. Фирмата консултант бе избрана и подписан договор с нея.
Проектиране Изпълнението на дейността е приключила към момента на подаване на настоящето проектно предложение. Тя включва изготвяне на технически проекти, включващи всички чертежи и разчети, необходими за строителството, отразени в обхвата на работите. Дейността е изпълнена в съответствие с Наредба №4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти при условията за еднофазен технически проект, изготвен въз основа на плановото техническо задание. Проектът отговаря и на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
Реставрация, консервация, експониране на крепостна система „Калето” Дейността включва изпълнение на укрепителни, възстановителни и консервационно-реставрационни работи по Крепостните стени (1570 м.), прилежащия ров (42 500 кв.м) и капиите – Еничар, Флорентин, благоустрояване на крепостния ров, оформление на паркова зона върху стената и североизточния бастион и усвояване пространството между стените към р. Дунав. Всички реставрационни и консервационни дейности ще се извършват съгласно технология, приложена към разработените технически проекти.
Развитие на дребномащабна техническа инфраструктура в района на Видинска крепостна система „Калето” Реализацията на тази група СМР е насочена към превръщането на историческата среда в активно действаща туристическа атракция. За създаване на условия за посещение и предлагане на различни атракции ще се извършат СМР
Закупуване на оборудване, съоръжения и нематериални активи. Тази проектна дейност включва закупуването и монтажа на оборудване
Надзор В рамките на проекта ще се извършва строителен надзор и ще отговаря на изискванията и критериите, регламентирани със ЗУТ за консултантите, извършващи цялостна оценка и контрол върху проектите и строежите за всички аспекти на безопасността. Ще се упражнява и авторски надзор и надзор от археолог.
Съпътстващо обучение на персонала, работещ в културната атракция В рамките на проекта от организация, лицензирана от НАПОО ще бъдат обучени екскурзоводи - 5 души и аниматори екскурзоводи -11 души в сферата на професионално направление 812 «Пътувания, туризъм и свободно време», професия 812030 «Екскурзовод» и 812040 «Аниматор в туризма» съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение на НАПОО. Преминалите успешно обучението ще получат сертификати за преминало професионално обучение с придобиване на степен за квалификация.
Организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности. Съвместно с партньора БНР ще се провежда активна рекламна комуникация. Избраният изпълнител за изпълнение на тази дейност следва да разработи подробна рекламна и маркетингова стратегия за популяризиране на атракцията на национално и международно ниво. Ще бъдат разработени канали за комуникация с различни целеви групи, които са потенциални потребители на атракционния комплекс. Ще се използват промоционални инструменти като атрактивни тематични брошури, нови аудио-визуални материали и презентации по „специални интереси”, интернет и директен маркетинг и участие в международни изложения и борси.
Осигуряване на публичност и информираност. Тази проектна дейност включва всички мерки, които бенефициентът ще изпълни в съответствие с изискванията на Член 69 от Регламент на Съвета 1083/2006 г. за предоставяне на информация и осигуряване на публичност на съфинансираните от ЕС програми и дейности. Целта е достъп до резултатите по проекта на широк кръг заинтересовани публики съгласно изискванията на ЕС.
Одит Тази дейност е задължителна при реализация на проекти, финансирани със средства на ЕС. Дейността ще се изпълнява от сертифициран одитор, избран с МОП съгласно чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП. Въз основа на сключен договор фирмата – изпълнител извършва одит на проекта и в края на периода му за изпълнение изготвя одитен доклад за резултатите по правилността и почтеността на направените разходи и изразходвани средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 579 446 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 250 034 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой развити туристически атракции/обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз