Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-4.1.01-0013-C0001
Номер на проект: 10-40-7-7
Наименование: „Мониторинг и верификация на проекти, финансирани по ОПАК” (наричан по-нататък Проекта) за Бенефициент Министерство на финансите. Реализирането на всички дейности, свързани с изпълнението му, да се осъществи чрез Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2011
Начална дата: 18.05.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се осигури успешно управление, наблюдение и изпълнение на ОПАК
Дейности: Дейност 1 Предварителен контрол на обществени поръчки по реда на чл. 20а от ЗОП и/или вътрешните правила на ОПАК
Дейност 2 Мониторинг на проектите, финансирани по ОПАК
Дейност 3 Верификация на проектите, финансирани по ОПАК
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 034 387 BGN
Общ бюджет: 667 055 BGN
БФП: 667 055 BGN
Общо изплатени средства: 702 657 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 667 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 103 439 BGN
2013 104 714 BGN
2014 375 743 BGN
2015 118 761 BGN
702 657 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 566 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 87 923 BGN
2013 89 007 BGN
2014 319 382 BGN
2015 100 947 BGN
597 258 BGN
В т.ч. Национално финансиране 100 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 516 BGN
2013 15 707 BGN
2014 56 362 BGN
2015 17 814 BGN
105 398 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимум 25 доклада за съответствие на техническо задание нормативната уредба и конкретно проектно предложение
Индикатор 2 Минимум .25 участия в комисия
Индикатор 3 Становища
Индикатор 4 Извъшени проверки на качеството на продуктите
Индикатор 5 проверки на място при бенефициентите
Индикатор 6 осэществен предварителен/последващ контрол на възлагане на дейнсоти по зОП или ПМС 55
Индикатор 7 проверки на техническите доклади
Индикатор 8 проверки на място във връзка с верификация
Индикатор 9 Изготвени становища по отношени на качеството на продуктите и/или услугите
Индикатор 10 Доклади от проверки на място при бенефициентите
Индикатор 11 Осъществен последващ контрол за законосъобразност на проведените обществени поръчки
Индикатор 12 (Д) Дейност 1: Изготвени доклади за съответствие на техническите спецификации/задания по обществените поръчки с изискванията на конкретния нормативен акт и проектното предложение
Индикатор 13 (Д) Дейност 1: Участия в комисии за избор на изпълнител
Индикатор 14 (Д) Дейност 2: Извършени проверки на качеството на продуктите/услугите по проекти на ОПАК
Индикатор 15 (Д) Дейност 2: Изготвени становища по отношение на качеството на продуктите/услугите по проекти на ОПАК
Индикатор 16 (Д) Дейност 2: Извършени проверки на място при бенефициентите
Индикатор 17 (Д) Дейност 2: Изготвени доклади от проверки на място при бенефициентите
Индикатор 18 (Д) Дейност 2: Осъществен последващ контрол за законосъобразност на проведените обществени поръчки по проекти на ОПАК
Индикатор 19 (Д) Дейност 3: Извършени проверки на техническите доклади и исканията за възстановяване на средства на бенефициентите
Индикатор 20 (Д) Дейност 3: Извършени проверки на място на бенефициентите
Индикатор 21 (Д) Дейност 4: Изготвен окончателен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз