Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.02-0001-C0001
Номер на проект: К10-11-1
Наименование: Провеждане на оптимизация в държавни институции
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.02.2011
Начална дата: 27.05.2011
Дата на приключване: 27.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Модернизиране на държавното управление чрез преструктуриране на административни структури и звена и подобряване на работните процеси.
Дейности: Дейност: Подготовка на документацията за провеждане на процедури за обществени поръчки
Компонент 1, дейност 1: Извършване на сравнителен анализ на модела на управление и организационно структуриране на Министерството на вътрешните работи със структурата и моделите в други страни-членки на Европейския съюз.
Компонент 1, дейност 2: Преглед на функциите и дейностите на структурите за елиминиране на дублиращи се функции, премахване на нетипични функции и дейности, обединяване на звена и др.
Компонент 1, дейност 3: Преглед на ефективността и ефикасността на структурата на Министерството на вътрешните работи.
Компонент 1, дейност 4: Препоръки за реорганизацията на структурата на Министерството на вътрешните работи спрямо добрите практики.
Компонент 2, Дейност 1: Извършване на сравнителен анализ на моделите на управление и организационно структуриране на НЗОК и НОИ със структурата и моделите в други страни-членки на Европейския съюз.
Компонент 2, Дейност 2: Преглед на функциите и дейностите на структурите за елиминиране на дублиращи се функции, премахване на нетипични функции и дейности, обединяване на звена и др.
Компонент 2, Дейност 3: Преглед на ефективността и ефикасността на структурите на НЗОК и НОИ.
Компонент 2, Дейност 4: Препоръки за реорганизацията на структурите на НЗОК и НОИ спрямо добрите практики.
Провеждане на дейности за информация и публичност.
Провеждане на одит на изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 877 388 BGN
Общ бюджет: 716 476 BGN
БФП: 716 476 BGN
Общо изплатени средства: 716 476 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 716 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 31 057 BGN
2012 403 943 BGN
2013 281 476 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
716 476 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 609 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 26 399 BGN
2012 343 351 BGN
2013 239 254 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
609 004 BGN
В т.ч. Национално финансиране 107 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 659 BGN
2012 60 591 BGN
2013 42 221 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 471 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност Подготовка на тръжна документация и провеждане на търгове по ЗОП - Брой изготвени тръжни документи.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз