Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.02-0086-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-02/2009/001-02
Наименование: Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита”
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2010
Начална дата: 19.05.2011
Дата на приключване: 15.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции в община Димитровград и популяризиране на общината като място на древна култура. Чрез планиране на интегрирани действия и реализиране на мерки за рехабилитация, реконструкция и експониране на исторически забележителности, ще се осигури повишаване атрактивността и достъпността до обектите с туристическо и културно-историческо значение на територията на Димитровград Подобрената туристическа инфраструктура е важен етап в процеса на изграждане на стабилна икономическа среда и ползите от нея за добрите позиции на общината в дългосрочен план. Подобрените условия ще повишат мотивацията на туристическите микропредприятия за по-качествено предоставяне на техните услуги, посредством търсене и въвеждане на нови, съвременни методи на маркетинг и промоция, отчитащи интересите и потребностите на туристите и целящи провокиране на техния интерес към възможностите за
Дейности: 1. Управление на проекта Определяне и назначаване на екипа Месечни срещи за преглед на напредъка по проекта Финансово управление на проекта Вътрешен мониторинг на проекта
2. Заснемания, идейни, технически и работни проекти и оценка на съответствието на проектите. Всички проекти са възложени и изпълнени след надлежно провеждане на необходимите процедури по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки преди подаването на пълния Формуляр за кандидатстване. Разходите за тях са предвидени за възстановяване от бюджета на проекта.
3. Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки Всички строителни дейности, услуги и доставки ще бъдат възложени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). Подготвената тръжна документация ще съдържа ясни и точни указания и техническа информация, която да позволи на участниците в търговете да изготвят своите оферти. Ще бъдат използвани прозрачни и подходящи процедури за оценка и подбор. Договорите ще бъдат възлагани на участниците, които най-пълно отговарят на критериите.
4. Изграждане на туристическа пътека и велоалея с дължина 2479 м. от „Светилище на нимфите и Афродита”, с. Каснаково до манастир „Успение на Св. Богородица” край с.Добрич, община Димитровград Изграждането на туристическата пътека и велоалея ще свърже два от най-популярните и посещавани туристически обекта в община Димитровград – комплекс «Светилище на нимфите и Афродита» край село Каснаково и манастирът «Успение на Света Богородица» в село Добрич:Комплекс “Светилище на нимфите и Афродита се състои от три обекта: “Извора на нимфите” – който вече е реставриран и експониран за посещения, Жилищна сграда – Римска вила, чиито разкрити участъци ще бъдат обект на интервенция в настоящия проект и “Театър”, който предстои да бъде изследван и разкрит.
5. Рехабилитиране на пътна отсечка – улица за достъп - с дължина 135 м Пътната отсечка, обект на интервенция по тази дейност, е полски път – частна общинска собственост. В момента достъпа на пешеходци и МПС до комплекс «Светилище на нимфите и Афродита» е затруднен. Част от съществуващият път – от изхода на село Каснаково до моста на р.Банска - е само със стабилизирана земна основа, без тротоари и светлоотразителни знаци. Самият мост е с недостатъчно светло сечение и при прииждане на води се наблюдава заливане на съществуващия в момента подход към комплекса. Целта на настоящата дейност е чрез рехабилитация на този пътен участък да се осигури безпрепятствен достъп до туристическия обект и съществуващия към него информационен център.
6. Консервация, реставрация и експониране на разкрити участъци от Римска вила (ІІ-ІІІ в.). През лятото на 2007 година бяха проведени археологически разкопки в района на комплекс «Светилище на нимфите и Афродита». В резултат на разкопките се изясни, че “Изворът на нимфите” се явява част от един голям архитектурен комплекс – т. нар. вила рустика (извънградско поземлено имение на римски гражданин от тракийски произход). Според определение на Венцислав Динчев вила рустика (villaе rusticaе) е стопанска единица с автономна организация и непосредствена реализация на производствения процес. Вилата задължително се намира сред съответна поземлена собственост, която може да е значителна или по-ограничена, но не и дребна. Поради това тя представлява и самостоятелна селищна единица, т.е. отделна форма на селищен живот.
7. Авторски и строителен надзор Обектите, включени в настоящото проектно предложение са категоризирани съгласно ЗУТ както следва: • обект «Консервация, реставрация и експониране на разкрити участъци от Римска вила край с.Каснаково, община Димитровград», който е паметник на културата с национално значение - първа категория ; • обект «Развитие на туристическата инфраструктура – «Светилище на нимфите и Афродита» - манастир «Света Богородица – община Димитровград» - за изграждане на туристическа пътека и велоалея» - четвърта категория съгл. чл. 137, ал1, т.4, буква а от ЗУТ и Наредба №1 от 30 07.2003 на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи; • обект „Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура – улица за достъп до „Светилище на нимфите и Афродита” - четвърта категория съгл. чл. 137, ал1, т.4, буква а от ЗУТ и Наредба №1 от 30 07.2003 на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.
8. Маркетинг, реклама и организиране на промоционални събития в района на комплекс „Светилище на нимфите и Афродита”
9. Създаване на музикално – поетичен спектакъл «Легенда за извора и младостта» Целта на тази дейност е да разработи жив спектакъл за представяне на автентични сцени от бита на обитателите на древния комплекс «Светилище на нимфите и Афродита».
10. Обезпечаване работата на информационния център От май 2009 година функционира информационен център до комплекс «Светилище на нимфите и Афродита», който работи пет дни седмично (без понеделник и вторник) и се обслужва от един информатор, назначен от община Димитровград. Обучените по настоящия проект двама екскурзоводи и един аниматор ще позволят информационния център да работи седем дни в седмицата. По тази дейност е предвидено комуникационното обезпечаване на офиса
11. Повишаване на експертния капацитет за управление на туризма в общината и опериране на туристическата атракция За повишаване на експертния капацитет за управление, поддържане и представяне на туристическите атракции по проекта се предвижда да бъдат обучени 3 човека.
12. Разпространение на информация и публичност През целия период на реализиране на проекта ще бъде поставен важен акцент върху необходимостта от осъществяване на публичност на дейностите от проекта с цел още по-голямо популяризиране на резултатите от него и приноса на ЕФРР. По време на реализиране на проекта ще бъдат спазени всички изисквания на финансиращия орган за визуализиране на финансовата подкрепа. Тази дейност е съобразена изцяло с изискванията на Насоките за осъществяване на мерките за визуализация и публичност от бенефициентите на ОПРР 2007-2013
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 176 939 BGN
Общ бюджет: 752 807 BGN
БФП: 726 357 BGN
Общо изплатени средства: 617 403 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 726 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 350 139 BGN
2013 262 744 BGN
2014 0 BGN
2015 4 520 BGN
617 403 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 617 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 350 139 BGN
2013 262 744 BGN
2014 0 BGN
2015 4 520 BGN
617 403 BGN
В т.ч. Национално финансиране 108 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 24 881 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз