Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0006-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-6-18
Наименование: "Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на град Попово"
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 21.04.2011
Начална дата: 18.05.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване отстраняването от ПСОВ на фосфор, което е в изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕИО за заустване на отпадъчни води в "чувствителни" водоприемници; достигане степен на свързаност на населението към ПСОВ до 94%; осигуряване на условия за свързване на канализационната мрежа с новоизградената ПСОВ и елиминиране заустването на непречистени отпадъчни води във водоприемници; увеличаване дела на населението, обхванато от канализация, както и гарантиране способността на съществуващата канализация да поеме увеличаващите се водни количества и товари; достигане на степен на изграденост на канализацията до 94%; намаляване загубите на вода и оптимизиране на работата на ПСОВ, чрез намаляване на инфилтрацията към канализационната система; осигуряване на необходимите количества качествена питейна вода при поносими икономически параметри.
Дейности: Дейност 10: Одит Дейността обхваща текущ (междинен) и краен (при изпълнение на етап) одит на проекта. Дейността ще бъде организирана в съответствие с насоките за извършване на одит, публикувани на интернет страницата на ОПОС и изскванията, записани в ДБФП и Поканата за кандидатстване.
Дейност 11: Публичност Дейността обхваща организирането и реализацията на мерки за публичност, включително подготовка, разпространение и публикуване на материали, популяризиращи приноса на ЕС и ще бъде съществена съгласно Насоките за информация и публичност по ОПОС. За първия етап от изпълнението на проекта са предвидени: провеждане на две публични събития - пресконференции във връзка със стартиране на проекта и при приключване на първи етап, както и публикуване на прессъобщения; поставяне на две информационни табели; изготвяне и разпространение на печатни материали - брошури, диплянки
Дейност 5: Изготвяне на анализ разходи-ползи в съответствие с изискванията на насоките на ЕК за изготвяне на анализ разходи-ползи (Ръководство на ЕК за анализ на инвестиционни проекти по разходи-ползи 2008г.) Изготвяне на анализ разходи-ползи в съответствие с изискванията на насоките на ЕК за изготвяне на АРП
Дейност 6: Проектиране Включва 2 поддейности: 6.1.Изготвяне на идеен проект за ПСОВ, изграждане на реагентно стопанство за отстраняване на фосфора от отпадъчната вода; 6.2.Изготвяне на идеен проект за линейна инфраструктура и актуализация на съществуващи проекти
Дейност 12: Дейности, предвидени за изпълнение на Втори етап от проекта 1. Работно проектиране на одобрените за финансиране инвестиционни компоненти; 2. Строително-монтажни работи - изграждане на: 2.1. ПСОВ - изграждане на реагентно стопанство за отстраняване на фосфора от отпадъчната вода, 2.2. Линейна инфраструктура; 3. Доставка на машини и съоръжения - за изграждане на реагентно стопанство на ПСОВ за отстраняване на фосфора от отпадъчната вода; 4. Техническа помощ за организация и управление на проекта - 4.1. Управление на проекта, 4.2. Публичност; 5. Одит - текущ (междинен) и краен одит по проекта; 6. Надзор по време на строителството- осъществяване на независим строителен надзор на ПСОВ и ВиК мрежите, съставяне на документи, съгласно Наредба 7/1999 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство;проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабороторни изпитания и др., проверка за наличие на скрити дефекти и недостатъци, появили се при строителството;...;изготвяне на ежемесечни доклади за напредъка, качеството на строителните дейности...
Дейност 3: Програма за управление на утайките Изпълнена дейност по програма ИСПА - Мярка 2002 BG 16 Р РЕ 015 "Събиране и пречистване на отпадъчните води в гр. Попово, Р България"
Дейност 4: Изработване на парцеларен план и подробен устройствен план за довеждащ колектор - кв. Сеячи и ВиК мрежи Изработване на парцеларен план и ПУП за довеждащ колектор - кв. Сеячи и ВиК мрежи
Дейност 9: Управление Община Попово ще възложи на свои служители задачи по управлението на поректа. Ще участват експерти със следните функции: Ръководител проект, Координатор, Юрист, Експерт финансово-счетоводна дейност, Експерт информация и публичност и служители, отговорни за мониторинг, нередности, вътрешен одит и финансов контрольор. Съгласно сключено споразумение за асоциирано партньорство при управление на поректа ще бъде включен и представител на ВиК ЕООД. Дейността на експертите ще се подпомага от изпълнител по договор за услуга, както и експерти със следните функции: Строителен инженер, Икономист, Юрист. Дейността предвижда осигуряване на нормативно определените осигуровки за сметка на работодателя върху възнагражденията на служителите на бенефициента; командировки за експертите на общината и канцеларски материали.
Дейност 1: Разработване на прединвестиционни проучвания на кв. Невски и кв. Сеячи и реконструкция на ПСОВ Разработване на прединвестиционни проучвания на кв. Невски и кв. Сеячи и реконструкция на ПСОВ
Дейност 2: Изготвяне на геоложки и хидрогеоложки проучвания за кв. Невски и кв. Сеячи Изготвяне на геоложки и хидрогеоложки проучвания за кв. Невски и кв. Сеячи
Дейност 8: Доклад за изпълнение на първия етап на проекта Дейността обхваща изготвянето на доклад за изпълнение на първия етап, включително комплектоване с приложенията към него и други съпътстващи документи (бюджет, анализи, карти и т.н.), който да бъде представен на УО на оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", с цел получаване на финансиране за реализация на втория етап от проекта
Дейност 7: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки Изпълнението на дейността е организирано в две поддейности: 7.1.Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за услуга по НВМОП "Подготовка на документация по реда на ЗОП за избор на изпълнител за организация и управление, за двата етапа на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Попово"; 7.2. Подготовка за възлагане на обществени поръчки за услуги и строителство, съгласно ЗОП и НВМОП - 5 бр. обществени поръчки
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 28 537 437 BGN
Общ бюджет: 226 633 BGN
БФП: 226 633 BGN
Общо изплатени средства: 241 593 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 226 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 241 593 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
241 593 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 181 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 193 274 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
193 274 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 319 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 319 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нови и рехабилитирани ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз