Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0671-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-01003
Наименование: Повишаване адаптивността на заетите лица чрез професионално обучение Застрахователен посредник
Бенефициент: Зиго Лот
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 02.04.2008
Дата на приключване: 01.05.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Развиване капацитета на застрахователните посредници и повишаване производителността на труда
Дейности: Дейност 1. Формиране на екипи и разпределяне на задачите по обучението Окончателен подбор на професионална тематика на обучението, уточняване на план графика за екипа, формиране на система за комуникация между обучители, координатори, консултанти и проектния екип
Дейност 2. Създаване на материали за обучението Утвърждаване на план графика за обучението, подготовка и изработване на наръчник на обучаемия, изработване уебстраница на проекта
Дейност 3. Създаване и изработка на рекламни материали Изработване на 500 броя информационн брошури и 1 брой рекламен транспарант.
Дейност 4. Информиране и публичност на обучението Официално откриване на проекта. Промоция на проекта с рекламни материали, промоция на резултатите от проекта в пресата и в специализирани издания, както и в уебстраницата
Дейност 5. Обучение по дисциплини Обучение в курс "Застрахователен посредник" за 49 лица с продължителност 220 учебни часа.
Дейност 6. Оценяване на обучението по дисциплини Изпит на обучаемите при завършване на всяка дисциплина, анкетна карта за оценка на обучаващите при завършване на дисциплините
Дейност 7. Оценяване на целия процес на обучение Полагане на държавен изпит за завършване обучението по специалността "Застрахователен посредник". Оценка на проекта от екипа на проекта, както и външна оценка на проекта
Дейност 8. Отчитане на резултатите на проекта Официална среща за приключване на обучението, промоция на проекта в пресата и специализирани издания, промоция на проекта в уебстраницата на проекта
Дейност 9. Мониторинг и управление на проекта Провеждане на работни срещи на екипа на проекта, дейности по финансовото управление на проекта
Партньори
Партньори:
Висше училище по застраховане и финанси
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 751 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 350 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 8 350 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 098 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 7 098 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 253 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 1 253 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 10 438 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз