Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0249-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-11018
Наименование: Подобряване качеството на телекомуникационни услуги чрез повишаване адаптивността на служителите на ЕКМБ към нови технологии и равни възможности за обучение
Бенефициент: Евроком Кабел Мениджмънт България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 16.04.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на информираността на работодателя - ръководството на "Евроком Кабел МБ" ЕООД относно важността за подобряване капацитета на наетия персонал и усъвършенстване на лидерски умения на висш, срден мениджмънт и оперативен мениджмънт. Повишаване на квалификациите и подобряване на ключовите умения на заетите в ЕКМБ лица, посредством включването им в специализирани обучения и придобиване на чуждоезикови, ИКТ знания и умения в ключови компетенции.
Дейности: Дейност 1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури по договаряне за избор на доставчици на материали и оборудване и доставчици на обучения и услуги. Избор на подизпълнители: доставчик на материали и оборудване, доставчик на консумативи, доставчик за отдаване под наем на помещения, изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на публичност и визуализация, изпълнител на обучения в ключови компетенции
Дейност 2. Изготвяне и подписване на договори с партньора, екипа по проекта и преподавателите. Изготвяне и подписване на договори за партньорство, граждански договори с екипа и договори с всички преподаватели
Дейност 3. Обучение по ИКТ 256 лица са включени в обучението по ключови компетенции на територията на страната. Обучението има за цел повишаване техническите знания и умения на техниците. Включва компютърно обучение за обработка на таблици - Excel, обучение в компютърни мрежи, обучение за ниво CCNA
Дейност 4. Обучение по ключови компетенции 284 лица са включени в курс-Усъвършенстване на асертивните умения, 103 лица участват в курс-Изграждане и усъвършенстване на търговски умения, 210 участват в курс-Изграждане и усъвършенстване на умения за обслужване на клиенти, 56 участват в курс-Усъвършенстване на мениджърски умения, 267 участват в курс-Водене на преговори, 323 са включени в курс Изграждане на екипи, 353 участват в обучение Инф. система и комуникативни умения, 353 участват в Стрес мениджмънт, 222 участват в Обслужване на клиенти по телефона
Дейност 5. Обучение по чужди езици Обучение по английски език в три нива - 30 лица, продължителност 120 уч.ч.
Дейност 6. Координиране на дейностите по проекта Подготовка и утвърждаване на програмите за обучения, Организиране на графици за обучителните групи, Организиране на транспорт за преподавателите и служителите извън и към София, Дейности по набавяне на материалите за обученията
Дейност 7. Мониторинг и контрол на проекта Изготвяне и провеждане на тестове от ТУ, Участие на ВО в изготвяне на програмите, Оценка на работата на всички звена, Ежемесечни срещи на екипа по проекта, Следене на разходваните средства, Координиране на дейностите, Изготвяне на технически и финансови отчети, Оперативно осигуряване на допълнителни отчети за външни оценители, АЗ и др.
Дейност 8. Организиране и провеждане на мероприятия по осигуряване на информираност и публичност на проектното предложение Две пресконференции и две изявления за пресата. Две издания брошури - 5000 броя за всяко. Информация в интернет. Официална коктейл-презентация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 349 322 BGN
Общ бюджет: 12 113 BGN
БФП: 8 479 BGN
Общо изплатени средства: 8 479 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 479 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 69 863 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 - 61 384 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 479 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 59 384 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 - 52 176 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 207 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 480 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 - 9 208 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 272 BGN
Финансиране от бенефициента 149 707 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз