Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0022-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/551
Наименование: Шанс за децата в неравностойно социално положение
Бенефициент: Социално -педагогически интернат"Христо Ботев"с.Драгоданово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 08.07.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищни дейности за 250 деца от община Сливен и гарантиране правото им на качествено и достъпно образование.
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1 Сформиране на екипа за организация и управление на проекта
1.1.Изпълнение на дейност 1 Формиране на екипа за организация и управление на проекта
2.Подготовка на дейност 2 Разработване на общ работен проектен план и система за вътрешен контрол и мониторинг
2.1.Изпълнение на дейност 2 Разработване на общ работен проектен план и система за вътрешен контрол и мониторинг
3.Подготовка на дейност 3 Създаване на мрежа за сътрудничество на местно ниво
3.1.Изпълнение на дейност 3 Създаване на мрежа за сътрудничество на местно ниво
4.Изпълнение на дейност 4 Сформирани групи по интереси от децата във ВУИ, предвид заложените в проекта инициативи
5.Подготовка на дейност 5 Развиване на ателие по керамика
5.1.* Изпълнение на дейност 5 Развиване на ателие по керамика
6.* Изпълнение на дейност 6 Развиване на ателие по приложни изкуства
7. Подготовка та дейност 7 Развиване на ателие по готварство
7.1.* Изпълнение на дейност 7 Развиване на ателие по готварство
8. Подготовка на дейност 8 Изработване на тематични графити
8.1.* Изпълнение на дейност 8 Изработване на тематични графити
9.* Изпълнение на дейност 9 Дейности в секция по футбол
10.* Изпълнение дейност 10 Дейности секция по тенис на маса
11.Изпълнение на дейност 11 Спортно-тренировъчен лагер
12. Изпълнение на дейност 12 Провеждане на обучението на Едюко
13.* Изпълнение на дейност 13 Работа с родители
14.* Изпълнение на дейност 14 Информационни кампании
15.* Подготовка на дейност 15 Мониторинг и оценка
15.1. Изпълнение на дейност 15 Изготвяне на мониторингов доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 470 BGN
Общ бюджет: 24 832 BGN
БФП: 24 832 BGN
Общо изплатени средства: 24 832 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 894 BGN
2009 5 894 BGN
2010 13 044 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 832 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 010 BGN
2009 5 010 BGN
2010 11 087 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 107 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 884 BGN
2009 884 BGN
2010 1 957 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 725 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз