Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0018-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/538
Наименование: Създаване на позитивна практика за организиране на свободното време на учениците от началното и прогимназиалното образование в извънкласни и извънучилищи дейности в общините Ракитово, Велинград и Септември
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел " ЛЕГАТ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Превръщане на училището в притегателно място за учениците, където те развиват своите заложби и потенциал с цел пълноценна реализация в обществото чрез развитие на нови извънкласни форми на ангажираност.
Дейности: 1 Подготовка и реализиране на кампания за представяне на проекта
2 Организиране на срещи с родителите на учениците до 15 години от четирите училища
3 Потвърждаване на заявления за сформиране на извънкласни и извънучилещните дейности
4 Създаване на програми за работа по извънкласните и извънучилищните дейности
5 Одобряване на извънкласните и извънучилещните дейности от педагогическите съвети на училищата
6 Работа по програмите за извънкласни дейности с целевата група
7* Организиране на извънучилищните дейности
8* Срещи на екипа по проекта и родителите
9 Дейности по обобщаване на резултатите и мултипликация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 43 956 BGN
Общ бюджет: 7 961 BGN
БФП: 7 961 BGN
Общо изплатени средства: 7 120 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 791 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 1 671 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 120 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 767 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 473 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 1 421 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 052 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 319 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 251 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 068 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз