Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.4.01-0012-C0001
Номер на проект: 0083-УО-1.4
Наименование: Осигуряване на подкрепа за управляващия орган на оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП) при изпълнението на оценка, договориране, управление и контрол по отношение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове”, финансирана по ОПТП
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2011
Начална дата: 29.04.2011
Дата на приключване: 25.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на подкрепа за изпълнението на оперативна програма “Техническа помощ” във връзка с осигуряване на ефективно функциониране на 27-те областни информационни центъра, предоставящи информация за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите в България.
Дейности: Дейност 1: Обезпечаване на дейността на комисията и разходи за канцеларски услуги 1.1. Обезпечаване работата на оценителната комисия: 1.2. Разходи за канцеларски услуги: Дейност 1: Обезпечаване на дейността на комисията и разходи за канцеларски услуги 1.1. Обезпечаване работата на оценителната комисия: Обезпечаване работата на комисията за оценка на проектни предложения (комисия) по процедура с определен срок за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 3 на ОПТП с наименование: ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ С оглед функционалното разделение на отговорностите между структурите, ангажирани в системата за управление и контрол по оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП), оценката на проектните предложения се извършва от независима комисия. За тази цел възниква необходимостта от осигуряване на експертна помощ и от външни за управляващия орган (УО) служители, които притежават необходимата квалификация и опит за оценка на качеството и подбор на проекти, предложени за финансиране по ОПТП. Редът за оценка на проектните предложения е описан в следните документи: (1)„Вътрешни правила за провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за кандидатстване по оперативна програма „Техническа помощ”; и (2)„Вътрешни детайлни правила за работа на оценителните комисии по процедура с определен срок за кандидатстване по оперативна програма „Техническа помощ”. Проектните предложения подлежат на оценка, която се извършва на няколко етапа: (1)Оценка на административното съответствие; (2)Оценка на допустимостта; (3)Техническа и финансова оценка. Оценката на предложенията ще се извърши въз основа на публикуваните в Насоките за кандидатстване критерии за избор на проекти. Във връзка с обезпечаване работата на комисията, УО на ОПТП планира разходи в размер на 1 200 лв. брутно възнаграждение за всеки от състава на оценителната комисия. Сумата на възнаграждението е изчислена на база натовареността на работния процес предвид броя проектни предложения, съобразно отделните етапи на оценка: Оценка на административното съответствие = средно по 5/6 предложения на човек Оценка на допустимостта = средно по 5/6 предложения на човек Техническа и финансова оценка. = средно по 10/11 предложения на човек 1.2. Разходи за канцеларски услуги: УО планира разходи за канцеларски услуги във връзка с подготовката и размножаването на индивидуалните договори за БФП. Поради фактическата техническа необезпеченост на дирекция „ОПТП” е необходимо използването на външни услуги във връзка с размножаването, прошнуроването и извършването на др.п. технически дейности, които са в пряка връзка с процеса на договориране. Предвидена е обща сума в размер на: 3 000 лв.
Дейност 2 Мониторинг- проверки „на място”: 2.1. Обезпечаване на дейностите, свързани с извършването на проверки „на място” 2.2. Обезпечаване изпълнението на дейности на външни експерти, свързани с извършването на проверки „на място” Дейност 2 Мониторинг- проверки „на място”: 2.1. Обезпечаване на дейностите, свързани с извършването на проверки „на място” Съгласно приложимото законодателство и конкретните изисквания по програмата, УО следва да осъществява постоянен мониторинг и контрол на техническия и финансов напредък на изпълнението на всеки индивидуален проект на база на спецификата на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП). За извършването на проверките „на място” ще се използва образец на контролен лист с посочени контролни дейности, които следва да се извършат по време на всяка от проверките. Бенефициентите ще бъдат уведомявани (най-малко 3 работни дни) преди всяка проверка „на място”. Уведомлението ще съдържа обхвата на проверката, целта, необходимите документи и служителите, оторизирани да представляват Възложителя (УО). В рамките на тази дейност, предварително определеният, работен екип ще извърши проверка на документацията по изпълнението на договора, относно спазване на нормативните актове, с които се определят детайлни правила за допустимост на разходите по ОПТП; спазване на изискванията на нормативните актове в областта на организирането и провеждането на обществени поръчки; публичност; спазване на законодателството в областта на държавните помощи (където е приложимо); наличие на надеждна счетоводна система и др. п. Предвижда се да бъдат извършени приблизително 81 проверки „на място” от екип от двама експерти (= 27 договора*1 проверка годишно за период от 3 години). В допълнение, се предвижда и извършването на ad hoc проверки „на място” при съмнение за установена нередност, по сигнал или при установяване на финансови или други рискове, които застрашават изпълнението на дейността. Детайлизирането на подобен тип разход е изключително трудно, предвид спецификата на ad hoc посещенията, т.к. същите са предизвикани, в общия случай, за решение на възникнали непредвидени събития и във връзка с адекватното управление на промените и рисковете при изпълнението на проекти. В настоящото предложение УО планира разходи за извършване на 27 бр. ad hoc проверки „на място” (=27бр. договора* 1ad hoc проверки, ако е необходимо) с цел обезпечаване управлението на финансираните договори, при необходимост. УО предвижда и по две специализирани проверки „на място”, които да са пряко обвързани с предварителен и последващ оглед на помещенията, които ще бъдат трансформирани в областни информационни центрове. Експерти инженери, ще извършат първоначалния оглед, както и финалния, след приключване на конкретните СРД, от страна на бенефициентите. Предвижда се да бъдат извършени приблизително 54 (петдесет и четири) проверки „на място” (= 27 договора*2 проверки за целия период) Разходите планирани за извършването на проверка „на място” са образувани по следния начин: проверки „на място” от общ характер 1 човек/ден: дневни *20лв./ден квартирни разходи *100лв./нощувка Общо: 120лв. Необходим ресурс: 4 човек/дни Метод на изчисление: = 104 бр. проверки*4*120лв. Общо разходи: 49 920 лв. специализирани проверки „на място”: 1 човек/ден: дневни *20лв./ден квартирни разходи *100лв./нощувка Общо: 120лв. Необходим ресурс: 2 човек/дни Метод на изчисление: = 52 бр. проверки*2*120лв. Общо разходи: 12 480лв. Пътни разходи: Необходим ресурс: средно по 240 лв. за пътуване, в зависимост от отдалечеността на крайната цел Метод на изчисление: 104 бр. проверки*240 лв. = 24 960лв. 52 бр. проверки *240лв. = 12 480лв. Общо пътни разходи: 37 440лв. Общо разходи за изпълнението на дейност 2.1: 99 840 лв. ________________________________________ 2.2. Обезпечаване изпълнението на дейности на външни експерти, свързани с извършването на проверки „на място” Предвид спецификата на изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ и във връзка с подпомагане работата на експертите от дирекция „ОПТП” при извършване на проверките „на място”, УО планира наемане на външни, за дирекцията, експерти. По-специално, предвижда се да бъдат наети максимум 2 експерти: експерти в областта на мониторинг и/или контрола, които да подпомагат дейността на експерта(/-те) от УО, отговорни за изпълнението и наблюдението на договорите за безвъзмездна финансова помощ, при проверките „на място”, по отношение осигуряване на професионална консултация на бенефициентите във връзка с организирането и провеждането на процедурите за избор на изпълнител(/-и), управлението, координацията и контрола по изпълнението на договора за БФП. Планираното брутно възнаграждение на експерт в областта на мониторинг и/или контрола за извършване на проверка „на място” е 120лв. Планиран брой проверки „на място” от експерти в областта на мониторинг и/или контрола е 108. Общо разходи – 12 960лв. Във връзка с предвидените строително-монтажни дейности в проектните-предложения, УО планира да наеме максимум 2 експерта с инженерно образование, които да: 1. разработят методика за специализираните проверки на място, вкл. разработване на методика и процедура за проверка и както и контролен лист за извършване и докладване на планираната проверка, които ще бъдат одобрени от УО и утвърдени от Ръководителя на УО, с дата, предхождаща датата на прилагането им; и 2. фактическа специализирана проверка „на място” – една преди стартирането на СРД и една след приключване на строително -ремонтните дейности. Планирани разходи за възнаграждения по т. 1: 1 човек/ден: 150 лв. Необходим ресурс: 10 човек/дни Метод на изчисление: = 10*150лв. Общо разходи: 1 500лв. Планираното възнаграждение по т. 2 е: 1 човек/ден: 120 лв. Необходим ресурс: 1 човек/дни при планиран брой специализирани проверки „на място” – 54 бр. Метод на изчисление: = 54*120лв. Общо разходи: 6 480лв. Общо разходи за изпълнението на дейност 2.2: 20 940лв. Процедурата за наемане на хората ще се извърши съгласно приложимото законодателство, при спазване разпоредбите на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, Закона за държавния служител, Кодекса на труда и др.п.
Дейност 3 Извършване на независим финансов одит Дейност 3 (наименование) Извършване на независим финансов одит Във връзка с изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 3 на ОПТП с наименование: ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ, и по-конкретно, относно извършването на независим финансов одит, УО предвижда да сключи договор с независим финансов одитор (/-и). Външният одитор следва да извърши независим финансов одит и да изготви индивидуални доклади за независим одит по договорите за безвъзмездна финансова помощ (27 бр. договори), които предстоят да бъдат сключени към м.април/май 2011г. Индивидуалните доклади по договорите ще се изготвят във връзка с окончателното искане за плащане на бенефициентите по договорите за БФП към момента на приключване на дейностите по конкретния проект. Всеки бенефициент ще разполага с 20 работни дни за изготвяне и комплектоване на доклада, и 25 работни дни за представяне пред УО на искане за окончателно плащане, прикрепено с окончателен доклад (технически и финансов) и доклад за извършен независим финансов одит. Независимият финансов одит следва да бъде извършен чрез преглед на необходимата, за конкретния одит, документация и информация, за период от 25 работни дни, считано от датата на изготвяне и комплектоване на окончателния доклад от бенефициента и преди датата, на която ще бъде представен пред УО. Планираното възнаграждение е изчислено по следния начин: (1) разходи за възнаграждения - 9 човек/дни в размер на (9*120 лв.=) 1 080 лв. 1 човек/ден: 120 лв. Необходим ресурс: 9 човек/дни Метод на изчисление: = 27 бр. договори за БФП *9*120лв. Общо разходи: 29 160 лв. (2) разходи за дневни и нощувки - 5 човек/дни в размер на (5*120 лв.=) 600 лв. 1 човек/ден: дневни *20лв./ден квартирни разходи *100лв./нощувка Общо: 120лв. Необходим ресурс: 5 човек/дни Метод на изчисление: = 26 бр. договори за БФП *5*120лв. Общо разходи: 15 600 лв. (3) пътни разходи: Необходим ресурс: средно по 200 лв. за пътуване, в зависимост от отдалечеността на крайната цел Метод на изчисление: 26 бр. проверки*200 лв. = 5 200лв.. Общо пътни разходи: 5 200 лв. Общо разходи за изпълнението на дейност 3: 49 960 лв. Одиторът следва да провери дали декларираните от бенефициента разходи са действително направени, точни и допустими в съответствие с договора за БФП и изготвя доклад за извършен независим финансов одит. Независимият финансов одит е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство. Независимият финансов одит следва да се извърши от регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Обхватът на независимият финансов одит е относно определяне на разумна сигурност чрез проверка на: 1. спазването принципите на счетоводството; 2. последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика; 3. методологическата обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на бенефициента, ограничена до постигане целите на одита; 4. ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита; 5. процеса на счетоводното приключване; 6. достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във финансовия отчет информация; 7. съответствието между информацията във финансовия отчет, в доклада за дейността и всяка друга информация, която органите на управление на бенефициента предоставят заедно с одитирания отчет. При осъществяване на независим финансов одит регистрираните одитори следва да спазват Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите. Етичните принципи, които ръководят професионалното поведение и отговорности на одиторите, са: 1. независимост - необвързаност на регистрираните одитори, включително чрез своите съдружници и персонал, с проверяваното предприятие, неговите ръководители или свързани с тях лица в материален, личностен или друг аспект; 2. обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение, конфликт на интереси или друго влияние, което да попречи на реалната преценка на одитора; 3. професионална компетентност - притежаването на достатъчно необходими професионални познания в областта на действащото търговско, счетоводно и данъчно законодателство, Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти; 4. конфиденциалност - запазване в тайна на информацията за дейността на предприятието клиент, получена в резултат на извършения независим одит; 5. професионално поведение - одиторът действа в своята професионална работа по начин, който е в съответствие с доброто име на одиторската професия и се въздържа от действия, които биха довели до уронване престижа на професията; 6. почтеност - одиторът е честен, последователен и обективен при изпълнението на одита; 7. познаване и прилагане на професионалните стандарти - одиторът извършва независим одит в съответствие с приетите професионални стандарти и националното законодателство; 8. отговорност - регистрираният одитор е лично отговорен за изразеното от него мнение; специализираното одиторско предприятие носи отговорност за изразеното от негово име одиторско мнение. Независимият финансов одит ще се осъществи въз основа на договор между УО (възложител/-доверител) и дипломирания експерт-счетоводител чрез негово предприятие или специализираното одиторско предприятие с посочване на дипломирания експерт-счетоводител, отговорен за извършване на независимия финансов одит.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 211 299 BGN
Общ бюджет: 30 704 BGN
БФП: 30 704 BGN
Общо изплатени средства: 30 704 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 42 260 BGN
2012 15 797 BGN
2013 13 956 BGN
2014 - 41 308 BGN
2015 0 BGN
30 704 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 35 921 BGN
2012 13 427 BGN
2013 11 863 BGN
2014 - 35 112 BGN
2015 0 BGN
26 099 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 339 BGN
2012 2 369 BGN
2013 2 093 BGN
2014 - 6 196 BGN
2015 0 BGN
4 606 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой сключени граждански договори
Индикатор 2 Брой договори за БФП
Индикатор 3 Брой сключени граждански договори.
Индикатор 4 Брой извършени проверки "на място"
Индикатор 5 Брой доклади от извършени проверки "на място" от общ характер
Индикатор 6 Брой документи, разработени съгласно описанието на дейността
Индикатор 7 Брой извършени специализирани проверки "на място"
Индикатор 8 Брой доклади от извършени специализирани проверки "на място"
Индикатор 9 Брой доклади от извършен независим финансов одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз