Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.06-0001-C0001
Номер на проект: РД04-32 от 27.04.2011
Наименование: Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България
Бенефициент: Агенция за хората с увреждания
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.03.2011
Начална дата: 21.04.2011
Дата на приключване: 21.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса по разработка и повишаване ефективността от изпълнението и контрола по изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания чрез нарастване на административния и управленски капацитет на АХУ в анализирането, планирането и изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания на национално, областно и общинско равнище.
Дейности: 1. Създаване на работеща единна, централизирана национална база данни за социално-икономическия статус на хората с увреждания и за институциите, заети с обслужването им. Данните за броя на хората с увреждания в България, обобщавани в АХУ, сериозно се различават в зависимост от използвания информационен източник: броят се движи от 265 хил. души (данни на НСИ), минавайки през около 500 хил. души (данни на АСП), до 650 хил. души (данни на НОИ), без да е ясна вътрешната структура на лицата от гледна точка на тип увреждане, възрастова структура, регионално разпределение, образователно и квалификационно равнище, трудов опит и т.н. Различните източници обслужват различни социални цели, целеви групи и подгрупи на хора с увреждания и, главно, институциите, поддържащи съответната база данни, които имат относително самостоятелно субсидиране от държавния бюджет. Всичко това затруднява процеса на администриране и финансиране на дейностите по интеграция на хората с увреждания. Получава се парадокс: от една страна разходите на бюджетни средства, насочени към задоволяване на потребностите на хората с увреждания, постоянно нарастават, а от друга – растат незадоволените потребности на хората с увреждания, увеличава се тяхното усещане, че обществото не им обръща нужното внимание даже и в случаите на съществуващи неотложни нужди. Никаква целева и ефективна политика относно социалния статус, съществуващите възможности за работа, социалното включване и рехабилитация на хората с увреждания в България не може да се реализира без познаване на техния точен брой, на структурирането на уврежданията по възраст, регион, вид, както и по всички останали аспекти от цялостната картина за хората с увреждания в България. АХУ счита липсата на национална база данни с пълна информация за хората с увреждания за основна трайно действаща слабост на текущия период. Ето защо главните усилия по проекта са насочени към създаване на Национална база данни, която да обслужва планирането и изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания. Понастоящем в АХУ няма установени никакви информационно-управляващи системи, в т.ч. за броя на хората с увреждания в България. До 2007 г. Агенцията е използвала специализиран софтуер с ограничени възможности, с помощта на който се извършваха плащания на медицинските (техническите помощни) средства, предоставяни на хората с увреждания за сметка на държавния бюджет. Но даже и този софтуер показа важността и необходимостта от разполагане със съвременна информационна технология, която да дава бързи отговори на различни въпроси, да подпомага осъществявания контрол от страна на Агенцията. Изграждането на съвременна база данни ще позволи да се анализират индивидуалните нужди на лицата с увреждания, да се намери подобаващо се и необходимото по време решение за тяхното задоволяване при осигуряване на адекватно финансиране. Изпълнението на тази дейност включва: • Анализ на съществуващата информационна и статистическа осигуреност за хората с увреждания, в т.ч. в институциите от целевата група и сред основните заинтересовани страни. • Предложение за хармонизиране на съществуващите бази данни за хора с увреждания при сериозни разминавания и/или предложения за взаимно непротиворечащо съществуване на базите данни, при обективна невъзможност за тяхното хармонизиране. • Разработване на методи за събиране на информация за хората с увреждания по изградена система от променливи. • Методи и технология на въвеждане на събраната информация в базата данни по променливи величини за оценка на състоянието на хората с увреждания и нейната обработка за нуждите на политиките и интервенциите за работа с хората с увреждания. • Пилотно тестване на системата чрез първоначално събиране на информация за събраните променливи, тяхното вкарване и обработване от базата данни. Изпълнението на дейност 1 ще бъде възложено на външен изпълнител след провеждане на конкурс и подписване на договор за обществена поръчка.
2. Изграждане на система за мониторинг и оценка на провежданата държавна политика за работа с хората с увреждания и нейното финансиране Функциите по всеобщ мониторинг, поверени на АХУ, се затрудняват от факта, че няма унифицирана система за събиране, обработка, обмяна и анализ на информационни потоци между АХУ и другите участници в процеса. Всяка институция, отговаряща за части от общия процес, поддържа своя собствена система за мониторинг, но в действителност няма обобщена информация за броя на лицата с увреждания, получили помощ от държавния бюджет, за начина и ефективността на задоволяване на техните нужди, за това на какво равнище и чрез какви организации се предоставят социални помощи и услуги на лицата с увреждания и какво на практика се получава от тях. С оглед на изпълнението и прилагането на най-добрите практики на ЕС по социално включване на хората с увреждания в проекта се предвижда разработка, изграждане и тестване на система за мониторинг за ефективно (с най-малко разходи) задоволяване на нуждите за социално и трудово включване на хората с увреждания на национално, областно и местно (общинско) равнище, в т.ч. институционалните структури, общините, неправителствените стопански и нестопански организации на и за хората с увреждания. Мониторингът ще се осъществява чрез наблюдение на измененията в предварително определени и утвърдени променливи величини за оценка на състоянието на хората с увреждания. Достигането на определени стойности на промяна се разглеждат като предпоставка да се направи оценка на изпълнението на съответна политика, програма и т.н. Оценката основно ще се прави в следните направления:  обвързаност на целите на съответните финансирания с национални и регионални потребности и приоритети, както и с изискванията на Европейския съюз;  ефикасност, която изразява отношението между постигнати дългосрочни и средносрочни ефекти и непосредствени резултати с помощта на вложените ресурси (най-вече финансови);  ефективност, която се изразява в сравняване на планирани с реални дългосрочни и средносрочни ефекти, както и с непосредствени резултати;  полезност, която се изразява в отговор на въпроса: доколко политиката, финансирането и т.н. са били полезни за хората с увреждания;  устойчивост, която се изразява в измерване на средносрочния и дългосрочния ефекти от съответната политика и финансиране, както и възможностите за продължаване на дейностите след приключване на определено финансиране или програмен цикъл. Тази дейност включва: • Анализ на информационната среда за мониторинг и оценка, която съществува в институциите и организациите от целевата група, правещи и реализиращи политики за хората с увреждания. • Изготвяне на предложения за интеграция, хармонизация, съвместимост и допълване на различните системи за мониторинг и оценка. • Разработване на система от първични и вторични променливи за мониторинг и оценка, които да отчитат планираните и отчетните параметри на провежданите политики за работа с хората с увреждания. • Разработване на методология за събиране, въвеждане, обработване и актуализиране на информацията за нуждите на мониторинга и оценката. • Разработване на методология за събиране, въвеждане, обработване и актуализиране на сравнителна информация. • Тестване на системата с данни от действащи към момента на изпълнението политики и интервенции. Изпълнението на дейност 2 ще бъде възложено на външен изпълнител след провеждане на конкурс и подписване на договор за обществена поръчка.
3. Създаване на система за планиране, изпълнение, контрол и администриране на бюджетните средства, предназначени за работа с хора с увреждания. С разкриването на възможностите на програмното бюджетиране у нас все повече нараства потребността от прилагането на този подход и при планиране на отпусканите за хората с увреждания средства от държавния бюджет. При осигурена информационна база данни, подкрепена от аналитичните данни от системата за мониторинг и оценка, възможността за цялостното внедряване на програмното бюджетиране ще се окаже важен лост за осигуряване на ефективно използване на ограничените публични средства в реализацията на политиките за работа с хората с увреждания. Този подход ще е предпоставка и за по-ясно и точно организиран контрол и управление (администриране) на процеса. Осъществяване на тази дейност ще се постигне с решаването на следните по-важни задачи: • Разработване на система от приоритети за подобряване процеса на реализация и финансиране на държавната политика за интеграция на хората с увреждания, основаваща се на програмното бюджетиране. • Определяне на минимален пакет от задължителни услуги за хора с увреждания с осигурен достъп и разходите за тяхното предоставяне. • Разработване на цялостна система за дългосрочно и средносрочно планиране на нуждите на хората с увреждания, основаваща се на изградената информационна система (базата данни). • Изграждане на единна система за финансово планиране (бюджетиране) на средствата, предназначени за дейности и услуги, ориентирани към задоволяване на индивидуалните потребности на хората с увреждания. • Определяне на подходи за оценка на небюджетното (от неправителствени организации) финансиране на дейности и услуги за хора с увреждания, за избягване на дублажи и неефективно използване на обществен финансов ресурс. • Създаване на ефективна и прозрачна система за превантивен и последващ контрол за оптимизиране използването на бюджетните средства, включително и с участието на неправителствения сектор. • Разработване на ефективни подходи за подпомагане и стимулиране на специализираните предприятия и кооперации при осъществяване и разширяване на техните социални функции. Изпълнението на дейност 3 ще бъде възложено на външен изпълнител след провеждане на конкурс и подписване на договор за обществена поръчка.
4. Разработване и внедряване на информационна система, обслужваща базата данни и системите за мониторинг, оценка, планиране, изпълнение и контрол на държавната политика за работа с хора с увреждания. Ефективното използване на базата данни, на системите за мониторинг и оценка, за планиране, изпълнение и контрол на държавната политика за интеграция на хората с увреждания може да се постигне само при наличието на софтуер, обединяващ всички тези сами по себе си важни части в една цялостна информационно-управленска система. Разработката на приложния софтуер трябва от една страна да се извършва паралелно на осъществяваните други дейности по реализация на проекта, за да се отчетат евентуалните специфични софтуерни изисквания по техния начин на структуриране и функциониране, а от друга – да се разглежда като завършващ етап по формиране на единната управленска система. Софтуерът трябва да осигурява необходимия достъп до информацията, чието събиране, обработка и систематизиране би позволило по-бързо и целенасочено да се търсят подходящи решения на проблемите, свързани с работата с хората с увреждания. Тази дейност включва: • Разработване, инсталиране и конфигуриране до пълна оперативност на модулна система, включително планиране и инсталиране на необходимата апаратура, операционни системи, оптимизирани сложни среди за съхраняване на данни и бази данни. • Разработване и разгръщане до пълна оперативност на обмена на информация между различните заинтересовани страни – държавни институции, регионални структури на централните ведомства, областни управи, общини, национално представителни организации на хората с увреждания, отнасящ се до мониторинга и оценката, планирането и контрола, и т.н., използвайки многостранна сигурна интернет комуникация, за включване в системата на различни потребители. • Проектиране, документиране и разработване на тестове и механизми за отваряне на съобщения в зависимост от предложения формат (сериализиране и изпращане на данни на разстояние) от различни заинтересовани страни във вид на обекти с данни в сървъра (сървъра за данни) и интегриране на съобщения от външни източници към обектите с данни и показатели в сървъра на АХУ. • Определяне на окончателната техническа спецификация на хардуерната система, която ще обслужва системата. • Инсталиране на хардуерната система и функционално тестване на софтуера. • Пуск на цяластната информационна система. • Ре-дизайн на портала на АХУ. Изпълнението на дейност 4 ще бъде възложено на външен изпълнител след провеждане на конкурс и подписване на договор за обществена поръчка.
5. Обучение на 120 души за работа с изградените системи по предходните дейности в рамките на 12 двудневни обучения по утвърдена програма. Практическото прилагане и използване на разработените по проекта системи може да се постигне чрез обучени специалисти, които могат не само да въвеждат информация, но и да се възползват от нея като я обработват, анализират и подготвят във вид, осигуряващ приемането на управленски решения на различни вертикални и хоризонтални управленски равнища във връзка с разработката, корекцията, следенето, изпълнението и отчитането на резултатите от прилаганите политики за работа с хората с увреждания. Тъй като с реализацията на проекта ще се създаде нова информационна среда и механизми за решаване на проблемите в тази област, които изискват съществено повишаване на капацитета на институциите и организациите от целевата група и на квалификацията на специалистите, работещи в тях, в края на проектния срок ще се проведат обучителни курсове с приложен характер. Чрез тях обучаваните специалисти ще получат нужните умения да работят „в” и „със” системата, за да могат най-добре да се използват нейните потенциални възможности. Във връзка с това ще бъдат организирани и проведени 12 двудневни, тематично ориентирани обучителни курса, в които ще бъдат обучени 120 специалисти от целевата група. Организацията и логистиката на обучението ще бъде възложено на външна организация чрез обявяване на конкурс за възлагане на обществена поръчка. Самото обучение ще се извърши от специалисти, участващи в разработката на информационната система и системите за мониторинг и оценка и за планиране, контрол и администриране на бюджетните средства, чието възнаграждение ще бъде включено в общата стойност на поръчките по изпълнение на основните дейности 1, 2, 3 и 4.
7. Подготовка и провеждане на конкурс за възлагане на обществена поръчка за изграждане на информационна система Крайният бенефициент – АХУ, не е в състояние сам да изгради информационна система, заложена в настоящия проект. Това налага изпълнението на дейностите, насочени към изграждане на национална база данни и към създаване на информационна система, която да обслужва базата данни и останалите системи, които ще се изграждат в рамките на проекта, да се възложи на външен консултант, като се проведе конкурс по Закона за обществените поръчки. Във връзка с това ще се изработи техническо задание, ще се създаден необходимата организация по обявяване конкурса, оценка на конкурсните предложения и избор на изпълнител по предварително избрани и обявени критерии. Една от отговорните дейности по осъществяване на конкурсната процедура е изработката на техническото задание за провеждане на конкурса. Тя ще бъде възложена за извършване на външен консултант с необходимата квалификация, опит и умения в областта на информационните технологии.
Дейност 6: Информиране и публичност 1. Осигуряване на външна нагледна информация, оповестяваща широката общественост за изпълнявания, а след това и за изпълнения проект. След стартиране на проекта ще бъде изработена по образец и поставена табела пред сградата на АХУ, в която ще се укажат финансиращите институции: ЕС чрез ЕСФ и ОП „РЧР”, МТСП, изпълнителят, другите представители от целевата група, сумата на отпусната безвъзмездна помощ по източници, очакваните резултати, срокът на изпълнение при спазване на техническите изисквания по нейното оформяне – поставяне на емблеми и слогани. След приключване на проекта табелата ще бъде заменена с такава (по образец), в която вече ще се показват отново финансиращите органи, изпълнителят, другите бенефициенти от целевата група, постигнатите резултати и сумата на усвоените средства по източници. 2. Информиране на широката общественост за целите и задачите на проекта и за хода на неговата реализация. АХУ ще организира и проведе най-малкото 4 информационни събития за националните медии: при откриване на проекта, след изтичане на всяко шестмесечие и при приключване на проекта. На тези събития ще бъде изнесена конкретна информация за замисъла, поставените цели и очакваните резултати от реализацията на проекта, за постигнатия текущ напредък в изпълнението на проекта, за получените крайни резултати и съответствието им с предвидените първоначално. С изнасяне на повече данни и при организирано по-значимо присъствие ще бъде организирана заключителната пресконференция. Важно направление в информационния процес ще съставлява оповестяването на пряката ангажираност на ЕСФ, ОП „РЧР” към реализацията на проекта. Наред с това при провеждане на тези събития задължително ще присъстват всички предвидени в цитираното Ръководство атрибути (знамена, емблеми и др.), указващи на връзката на мероприятието и неговите цели с институциите, финансиращи проекта. В подготвените информационни материали всички тези атрибути, в т.ч. и избрания слоган, също ще намерят своето подобаващо се място. Тази „информационна среда” ще бъде осигурявана и при провеждане на тръжните процедури – при откриване на конкурсните предложения, при обявяване на конкурсните резултати. Информация за стартирането, за хода и изпълнението на проекта и за постигнатите резултати широката общественост ще може да получава и чрез специално разкритата рубрика за проекта в сайта на АХУ. 3. Информиране на участниците, изпълнителите и партниращите страни на АХУ във връзка решаването на конкретни въпроси и казуси при реализацията на проекта за принадлежността на последния към кръга от проекти, съфинансирани от ЕСФ и ОП РЧР Писмата за кореспонденция на ЕОУ и осъществяването на официални и работни връзки с други институции и организации ще се извършва чрез бланки, формуляри, визитки и други, съдържащи логото на ЕС, ЕСФ и слогана на ОП”РЧР”, изработени при спазване на заложените в Ръководството изисквания. Изготвяните информационни материали и бюлетини, подготвяните доклади за напредъка, техническите и финансовите отчети по формата на ОП „РЧР” ще съдържат същите атрибути. 4. Информиране на участниците в обучителните курсове Процедурите по осигуряване на информираност и нагледност ще се приложат и при изработване на учебните материали за предвидените обучителни курсове на представителите от целевата група. 5. Провеждане на семинар-обучение с представители на медиите На този семинар участниците в ЕОУ ще запознаят представители на медиите с технологичните особености на изградените информационна и управляващи системи. Ще бъдат разкрити възможностите за по-бързо и всеобхватно обслужване на хората с увреждания, постигането на по-добро наблюдение на изпълнението на държавната политика за работа с хората с увреждания и осигуряването на целеви бюджетни средства за финансиране на работата с хората с увреждания.
8. Подготовка и провеждане на конкурс за възлагане на обществена поръчка за изграждане на управленски системи Подобно на предходната дейност 7 и тази дейност ще е насочена към подготовка и провеждане на конкурс за възлагане на обществена поръчка. Чрез нея ще се осигури разработката на техническо задание за избор на изпълнител по изграждане на система за мониторинг и оценка и на система за планиране, изпълнение, контрол и администриране на бюджетните средства, предназначени за работа с хора с увреждания. С избора на изпълнител ще може да се постигнат заложените резултати по дейности 2 и 3. Създаването на тези системи трябва да стане преди приключване на работата по разработка на софтуера по първия конкурсен компонент, за да може функционално да се обвържат в създаваната информационно-управляваща система на Агенцията Изработката на техническото задание за провеждане на конкурса ще се възложи на външен консултант – специалист по мониторинг, планиране, контрол и администриране на бюджетни средства.
9. Подготовка и провеждане на конкурс за възлагане на обществена поръчка за доставка на хардуер и оборудване Във връзка с изгражданата информационна система, която ще обслужва националната база данни за работа с хората с увреждания и другите системи за управление – мониторинг и оценка; планиране, контрол и администриране на бюджетните средства за изпълнение на държавната политика за работа с хората с увреждания, ще са необходими съвременни технически средства за създаване на модерна мрежа за информационно обслужване на институциите и организациите от целевата група. За избор на доставчик ще бъде организиран и проведен конкурс по ЗОП. Изготвянето на техническото задание ще се възложи на външен консултант – имащ необходимата квалификация и умения в областта на компютърните и мрежовите технологии и хардуера. Той ще съгласува необходимите качествени характеристики и параметри на необходимото оборудване с изпълнителя на дейности 1 и 4.
10. Провеждане на конкурс и избор на технически сътрудник Щатният персонал на АХУ е ограничен по брой и няма достатъчен кадрови ресурс да изпълнява постоянно целодневна деловодителска, комуникационна и други организационни дейности, във връзка с реализацията на проекта. От друга страна времетраенето на изпълняването на настоящия проект ще продължи 19 месеца, поради което е наложително едно лице да е постоянно в течение на детайлите и подробностите по текущата работа по реализацията на проекта. Това налага на длъжността „технически сътрудник”, описана в раздел ІІ, да се избере външно лице. Изборът ще се извърши чрез пряко договаряне и сключване на граждански договор. За да се осигури ефективното включване на техническия сътрудник още от самото начало на реализацията на проекта, конкурсът ще бъде подготвен и проведен в началото на през първия месец от реализация на проекта.
11. Подготовка и провеждане на конкурси за избор на външни консултанти за разработка на технически задания За извършване на дейности 7 и 8 за избор на изпълнители на 4 от основните дейности по реализацията на проекта, както и на дейност 9 за избор на доставчик на оборудване и хардуер е необходимо да се изработят качествени технически задания, с които да се създадат необходимите предпоставки за избор на подходящи изпълнители. Техническите задания ще се изработят от външни консултанти, от които ще се изиска наличието на високи квалификация, умения и опит в съответна област. Конкурсите ще се проведат последователно в съответствие с план-графика на проекта. Най-напред ще се избере консултант за разработка на техническото задание за осъществяване на дейности 1 и 4, а след това – за разработката на техническото задание за изпълнение на дейности 2 и 3. Едва в началото на втората година от изпълнението на проекта ще се проведе и третият конкурс за избор на консултант за разработка на техническото задание за доставка на оборудване и хардуер. Конкурсите ще бъдат проведени чрез пряко договаряне и ще се сключат граждански договори с избраните лица.
12. Подготовка и провеждане на конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за организиране на обучителните курсове по дейност 5 Обучителните курсове, на които ще бъдат представени приложните резултати от създадената информационно-управляваща система за работа с хората с увреждания по проекта, ще могат да се организират в края на изпълнението на проекта. В този период ЕОУ ще бъде ангажиран изцяло с приключвателните процедури, с изготвяне на доклади, осъществяване на последващ контрол, преглед на съответствието между заложени и постигнати резултати. Това налага цялостната логистика по провеждането на обучението да се възложи на външен изпълнител с опит в тази сфера на услугите, за да се създадат предпоставки за кратко време да се организират всички необходими условия за качествено провеждане на предвидените обучения с възможност за провеждане им и по региони. За целта ще се проведе конкурс за малка обществена поръчка. Конкурсното задание ще се изготви от ЕОУ, като се спазят законовите процедурни изисквания.
13. Доставка на оборудване и хардуер След като бъде избран чрез конкурс за възлагане на обществена поръчка изпълнител на дейност 9, той ще бъде задължен да достави поръчаното оборудване и хардуер, който изпълнителят по дейност 4 ще инсталира във връзка с изграждането на информационната система.
14. Изготвяне на външни експертни оценки и лицензиране на създадените по проекта системи След изпълнение на работата по дейности 1 и 4 се налага изградената информационна система да бъде лицензирана, за което трябва да се наемат правоспособни експерти. Наред с това създадената системата за мониторинг и оценка и най-вече системата за планиране, контрол и администриране на бюджетните средства по дейности 2 и 3 трябва окончателно да се съгласуват за съвместимост и приложимост с водещите държавни институции, които се занимават с формирането на държавните политики за работа с хората с увреждания и тяхното финансово осигуряване, а именно МТСП и МФ. Възлагането на тази експертни оценки по никакъв начин не дублират контролната дейност на ЕОУ. Специалистите от екипа на АХУ нямат необходимия достъп до съответните действащи системи в другите държавни институции, за да могат да дадат квалифицирана оценка за действителното качество на постигнатите резултати по проекта. От друга страна те нямат правомощия да лицензират създадени информационни системи. Такива права имат ограничен брой специалисти, които провеждат процедурите по лицензиране при наличието на вече създаден продукт. Изборът на експерти ще се осъществи чрез пряко договаряне, като ще се осигури избор на двама независими експерти за оценка (а за информационната система и за лицензиране) на всяка от двете системи
Дейност 15: Организация и управление на проекта Организацията и управлението на проекта, представляващи дейност 15, се подготвя, осъществява и отчита от Екипа по организация и управление. Като цяло ЕОУ ще се занимава с осъществяване и подготовка на: • Необходимите дейности, свързани с текущо управление на проекта, в т.ч. приемане и верифициране на отчетните документи и доклади и извършване на плащания по тях, текущо водене на счетоводна отчетност, изготвяне на технически и финансови отчети за Управляващия орган и в съответствие с действащото законодателство за организациите от бюджетната сфера. • Постоянна връзка и координация между бенефициентите от целевата група и заинтересованите страни. • Тръжните документи, за обявяване на предвидените обществени поръчки, провеждането на конкурсите за възлагане на обществените поръчки и избора на изпълнители по проведените конкурси. • Постоянен мониторинг и оценка, както и текущ и последващ контрол по изпълнение на възложените поръчки. • Дейностите за информиране и публичност, във връзка с реализацията на проекта и усвояването на средствата, отпуснати по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 000 000 BGN
Общ бюджет: 1 775 846 BGN
БФП: 1 775 846 BGN
Общо изплатени средства: 1 771 439 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 775 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 55 000 BGN
2012 345 000 BGN
2013 1 083 593 BGN
2014 287 846 BGN
2015 0 BGN
1 771 439 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 509 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 46 750 BGN
2012 293 250 BGN
2013 921 054 BGN
2014 244 670 BGN
2015 0 BGN
1 505 723 BGN
В т.ч. Национално финансиране 266 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 250 BGN
2012 51 750 BGN
2013 162 539 BGN
2014 43 177 BGN
2015 0 BGN
265 716 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.2)
Индикатор 2 Създадена единна, централизирана национална база данни за социално-икономическия статус на хората с увреждания и за институциите, заети с обслужването им
Индикатор 3 Изградена система за мониторинг и оценка на провежданата държавна политика за работа с хората с увреждания и нейното финансиране
Индикатор 4 Създадена система за планиране, изпълнение, контрол и администриране на бюджетните средства, предназначени за работа с хора с увреждания
Индикатор 5 Разработена и внедрена web-базирана информационна система, обслужваща базата данни и системите за мониторинг, оценка, планиране, изпълнение и контрол на държавната политика за работа с хората с увреждания
Индикатор 6 Увеличаване през първите 6 месеца след реализация на проекта с 5 % на представителите от целевата група, възползвали се от възможностите на информационната система при предоставяне на услуги за хора с увреждания
Индикатор 7 Стартирала тръжна процедура в срок и без забележки от формален характер
Индикатор 8 Избран в срок подходящ изпълнител и сключен договор
Индикатор 9 Брой обжалвания
Индикатор 10 Тествана централизирана национална информационна база данни
Индикатор 11 Стартирала тръжна процедура в срок и без забележки от формален характер - 2
Индикатор 12 Избран в срок подходящ изпълнител и сключен договор - 2
Индикатор 13 Брой обжалвания - 2
Индикатор 14 Изградена действена база за осъществяване на ефективен контрол по използване на публичните средства при задоволяване на всестранните потребности на хората с увреждания
Индикатор 15 Тествана система за планиране, изпълнение, контрол и администриране на бюджетните средства
Индикатор 16 Определяне на окончателна техническа спецификация на хардуерната система
Индикатор 17 Инсталирана хардуерна система
Индикатор 18 Функционално тестване на софтуера
Индикатор 19 Лицензирана информационна система
Индикатор 20 Програмен дизайн на портала на АХУ
Индикатор 21 Проведени 12 курса за обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз