Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0004-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-4-16
Наименование: "Интегриран воден проект за град Радомир"
Бенефициент: ОБЩИНА РАДОМИР
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2011
Начална дата: 15.04.2011
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в агломерация Радомир, която да обслужва на 100 % нуждите на населението на гр. Радомир за отвеждане и третиране на битово-фекалните и част от промишлените отпадъчни води в изградената по проекта нова ПСОВ, отговаряща на приетите в страната ни европейски технологични и екологични норми и стандарти за пречистване на отпадъчните води. Успоредно с това ще бъде рехабилитирана и част от водопроводната мрежа по трасето на канализацията, която се нуждае спешно от обновяване и свеждане до минимум загубите на питейна вода.
Дейности: Дейност 6: Издаване на разрешение от общината за проектиране на ПСОВ Издаване на разрешение от общината за проектиране на ПСОВ
Дейност 12: Консултантска помощ към екипа за управление на проекта Консултантска помощ към екипа за управление на проекта, включително подготовка на справки и доклади, предоставяне на експертни становища по отношение администрирането, техническото и финансово управление на проекта
Дейност 16 (ІІ етап): Проектиране в работна фаза, изграждане, оборудване, обучение на експлоатационния персонал и пускане в експлоатация на ПСОВ За етап ІІ: Проектиране в работна фаза, изграждане, оборудване, обучение на експлоатационния персонал и пускане в експлоатация на ПСОВ
Дейност 21 (ІІ етап): Извършване на одит по време на ІІ етап на проекта За етап ІІ: Извършване на одит по време на ІІ етап на проекта
Дейност 13 (ІІ етап): Провеждане на открита процедура по ЗОП и избор на изпълнител на инженеринг на ПСОВ с прилежащите структури и съоръжения За етап ІІ: Провеждане на открита процедура по ЗОП и избор на изпълнител на инженеринг (работен проект, строителство, оборудване, автоматизация, авторски надзор) на ПСОВ с прилежащите структури и съоръжения, като довеждащ и отвеждащ колектор, административна сграда, довеждащ път, помпени станции и др. Изпълнението ще бъде по договорните условия на ФИДИК - жълта книга.
Дейност 20 (ІІ етап): Изпълнение на мероприятия за осигуряване публичност на ІІ етап на проекта За етап ІІ: Провеждане на две пресконференции годишно за публично обсъждане и огласяване напредъка по проекта; изработване и разпространение на информационнни брошури и рекламни материали; изявления в масмедиите; поставяне на информационни табели/билбордове; снимков материал
Дейност 5: Осигуряване на разрешителни и съгласувателни писма от съответните регионални служби Осигуряване на разрешителни и съгласувателни писма от съответните регионални служби
Дейност 14 (ІІ етап): Провеждане на открита процедура по ЗОП и избор на изпълнител за реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и прилежащите структури; рехабилитация на водопроводна мрежа За етап ІІ: Провеждане на открита процедура по ЗОП и избор на изпълнител за реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа с приблизителна обща дължина 58,00 км. (включително градски канализационни колектори) и прилежащите структури (шахти, преливници и пр.); рехабилитация на водопроводна мрежа с дължина около 38,00 км. по трасето на канализацията. Изпълнението ще бъде по договорните условия на ФИДИК - червена книга.
Дейност 7: Осигуряване на разрешително за третиране / депониране на утайките от ПСОВ Осигуряване на разрешително за третиране / депониране на утайките от ПСОВ
Дейност 23 (ІІ етап): Консултантска помощ към екипа на общината За етап ІІ: Консултантска помощ към екипа на общината, включително подготовка на месечни, междинни и годишни отчети, доклади и искания за плащания по договора за БФП, предоставяне на експертни становища по отношение администрирането, техническото и финансово управление на проекта и др.
Дейност 3: Възлагане и изработка на Комплексни доклади за оценка на съответствието на проектите за ПСОВ и ВиК мрежите Възлагане и изработка на Комплексни доклади за оценка на съответствието на проектите за ПСОВ и ВиК мрежите - чрез обществена поръчка
Дейност 18 (ІІ етап): Авторски надзор За етап ІІ: Авторски надзор по време на изпълнението на договора по дейност 17 (част от договора за проектиране от І етап)
Дейност 11: Координация, контрол и отчетност на дейностите по І етап от страна на екипа за управление на проекта Координация, контрол и отчетност на дейностите по І етап от страна на екипа за управление на проекта
Дейност 22 (ІІ етап): Координация, контрол и отчетност на дейностите по ІІ етап За етап ІІ: Координация, контрол и отчетност на дейностите по ІІ етап от страна на екипа на общината и представителя на ВиК Перник
Дейност 17 (ІІ етап): Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа За етап ІІ: Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа с приблизителна обща дължина 58,00 км. (включително градски канализационни колектори и прилежащите структури) и рехабилитация на водопроводна мрежа по трасето на канализацията, с дължина около 38,00 км.
Дейност 9: Осигуряване на разрешения за строеж на базата на одобрените идейни проекти за ПСОВ и ВиК мрежите Осигуряване на разрешения за строеж на базата на одобрените идейни проекти за ПСОВ и ВиК мрежите, при условията на чл. 148, ал. 4 или чл. 142, ал. 2 от ЗУТ
Дейност 19 (ІІ етап): Извършване на строителен надзор и дейността на "Инженер" по ФИДИК на договорите за инженеринг и за реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежите За етап ІІ: Извършване на строителен надзор и дейността на "Инженер" по ФИДИК на договорите за инженеринг и за реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежите
Дейност 1: Организиране на екип за управление, координация, контрол и отчетност на Проекта в община Радомир Предвижда се участие на Ръководител и двама експерти от общината, както и един експерт от ВиК Перник (асоцииран партньор). Тяхната дейност и през двата етапа на реализация на Проекта ще бъде подпомагана от външна Техническа помощ.
Дейност 8: Възлагане и изпълнение на мероприятия за осигуряване публичност на І етап Провеждане на две пресконференции в началото и в края на І етап; изработване и разпространение на информационни брошури, плакати и рекламни материали, популяризиращи проекта, както и периодични изявления в масмедиите.
Дейност 15 (ІІ етап): Провеждане на открита процедура по ЗОП в две обособени позиции за избор на консултанти за строителен надзор и "Инженер" по ФИДИК За етап ІІ: Провеждане на открита процедура по ЗОП в две обособени позиции за избор на консултанти за строителен надзор и "Инженер" по ФИДИК на договорите по дейности 13 и 14
Дейност 10: Възлагане и извършване на одит на І етап от проекта Възлагане и извършване на одит на І етап от проекта
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация, провеждане на открита процедура по ЗОП и избор на изпълнител на консултантска услуга за Техническа помощ Договора за обща Техническа помощ включва следните услуги: 1.Подробно прединвестиционно проучване с вариантни предложения за избор на площадка на ПСОВ и за съответните трасета и вид на канализационната мрежа; 2.Изготвяне на анализ разходи-ползи или финансов анализ; 3.Изготвяне на идейни проекти за ПСОВ и за ВиК мрежите, с предложени минимум два варианта на технологии за пречистване на водите и за третиране на утайките в ПСОВ, и с вариантни решения и съответно технико-икономическа обосновка за ВиК мрежите; 4.Изготвяне на Програма за управление на утайките; 5.Доклади за ОВОС (при необходимост); 6.Изготвяне на ПУП за площадката на ПСОВ; 7.Изработка на работни проекти за ВиК мрежите; 8.Техническа/консултантска помощ на екипа за управление на проекта за І етап; 9.Изготвяне на окончателен доклад за изпълнение на І етап на проекта; 10.Изработване на пълна тръжна документация за избор на изпълнители
Дейност 4: Осигуряване на комплексно разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти по Закона за водите Осигуряване на комплексно разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти по Закона за водите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 844 040 BGN
Общ бюджет: 1 836 806 BGN
БФП: 1 836 806 BGN
Общо изплатени средства: 765 181 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 836 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 464 299 BGN
2014 0 BGN
2015 300 882 BGN
765 181 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 553 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 371 440 BGN
2014 0 BGN
2015 240 706 BGN
612 145 BGN
В т.ч. Национално финансиране 283 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 92 860 BGN
2014 0 BGN
2015 60 176 BGN
153 036 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз