Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.1.01-0009-C0001
Номер на проект: 0055-ЦКЗ-1.1
Наименование: Осигуряване работата на Централното координационно звено и на Комитета за наблюдение на НСРР 2011 – 2012
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 24.02.2011
Начална дата: 22.03.2011
Дата на приключване: 30.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел е подобряване на цялостната система за усвояване на средствата от Структурните фондове чрез засилване на административния капацитет на Централното координационно звено и на Комитета за наблюдение на НСРР за прилагане, управление, координация, наблюдение и оценка на финансовите средства.
Дейности: Дейност 1 Осигуряване на участието на служителите на ЦКЗ в работни срещи, посещения, семинари и обучения. Дейността предвижда участие на служителите на ЦКЗ по служебно и трудово правоотношение в обучения и семинари за разширяване на компетенциите и повишаване на квалификацията в областта на цялостно управление, наблюдение, оценка и контрол на средствата от СКФ. В тази връзка се предвижда да се проведат обучения на служителите на ЦКЗ в сферата на стратегическото планиране, управлението и изпълнението на проекти и програми, формулирането на политики и взимането на решения, принципите на добро финансово управление на структурните инструменти, наблюдение и оценка, и др. Обученията следва да включват и по-широка гама от теми като превенция на и борба с корупцията, предотвратяване на нередности и измами, прозрачност и публичност на търговете, под-договаряне, специализирано обучение относно правилата за държавните помощи, анализ разходи-ползи, оценка и анализ на риска и др. В зависимост от специфичните задължения и отговорности на експертите ще се определят темите на обученията им. Целта на тази дейност е да се осигури ефикасното функциониране на ЦКЗ, да се повишат компетенциите на служителите на ЦКЗ; да се подобрят координационните механизми. В дейността е включено и осигуряването на участието на представители на ЦКЗ в заседания на работни групи, комитети и пр. в различните формати към ЕК, както и срещите във формат нови държави-членки, Вишеградска четворка плюс България, Румъния и Словения; конференции и работни срещи.
Дейност 2 Организиране на работни срещи, оперативки, конференции и семинари за служителите на ЦКЗ и УО на ОП. Предвиждат се дейности за подобряване на работата в екип на служителите на ЦКЗ, дискутиране на въпроси и проблеми от особено значение за управление на средствата от СКФ, подобряване на координационните механизми. В рамките на дейността ще се организират работни семинари за служителите на ЦКЗ с цел подобряване на цялата работа и функциониране на ЦКЗ, както и срещи с УО на ОП за подобряване координационния механизъм. В дейността са включени и организиране на конференции с вътрешно и международно участие, както и 4 заседания на Комитета на наблюдение на НСРР и една Годишна среща с ЕК. В рамките на тази дейност ще бъде разработен модел за оптимизиране на нормативната уредба в областта на обществените поръчки с цел повишаване на ефективността на усвояване на средствата от европейските фондове.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Меркурий – 97” ЕООД
"ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 236 657 BGN
Общ бюджет: 2 000 772 BGN
БФП: 2 000 772 BGN
Общо изплатени средства: 2 000 772 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 000 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 694 117 BGN
2012 711 934 BGN
2013 594 721 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 000 772 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 700 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 590 000 BGN
2012 605 144 BGN
2013 505 513 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 700 656 BGN
В т.ч. Национално финансиране 300 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 104 118 BGN
2012 106 790 BGN
2013 89 208 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
300 116 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой обучения за структурите-бенефициенти
Индикатор 2 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 3 Среден брой на участия в обучения на експерти на ЦКЗ.
Индикатор 4 Общ брой работни посещения/срещи и др.
Индикатор 5 Разработен модел за оптимизиране на нормативната уредба в областта на обществените поръчки
Индикатор 6 Общ брой работни семинари
Индикатор 7 Брой проведени заседания на КН по НСРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз