Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.2.01-0003-C0001
Номер на проект: 0036-ЦКЗ-3.2
Наименование: Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България.
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 24.02.2011
Начална дата: 23.03.2011
Дата на приключване: 01.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на оптимално програмно развитие на Република България до 2020 г.
Дейности: Подготовка на тръжни задания Ще бъдат изготвени две тръжни задания за двете процедури, планирани за изпълнение на проекта: една за предварителната оценка на НПР (Дейност 2.3.) и една за всички останали дейности (Дейност 1, Дейности 2.1, 2.2, 2.4. и 2.5, и Дейност 3) с изключение на Дейност 1.16.
Дейност 1. Анализи на икономическата среда в България Дейност 1. Анализи на икономическата среда в България 1.1. Макроикономически анализ – актуални изводи и препоръки. Анализът ще включва оценка на изготвения в рамките на Съвета за развитие макроикономически анализ и представяне на актуални изводи и препоръки. 1.2. Анализ на нуждите в развитието на българската икономика. Оценка на нуждите ще даде по-ясна представа за насоките, в които е необходимо да се вложат усилия за развитието на българската икономика. 1.3. Разработване на тематични анализи. С тази дейност ще бъдат изследвани сектори в икономиката и ще бъдат очертани „тесните места” и секторите с потенциал. 1.4. Организиране и провеждане на семинар за участниците в тематичните работни групи за представяне и обсъждане на подготвените проекти на анализи. Семинарът ще даде възможност да бъдат обсъдени основните акценти и изводи за всяка тематична работна група. 1.5. Сравнителен анализ България/ЕС Анализът ще допринесе за яснота относно макроикономическата среда в България спрямо тази в другите държави-членки на ЕС. 1.6. Анализ на силните и слаби страни на българската икономика Този анализ ще обобщи силните и слабите страни на икономиката, възможностите за растеж и евентуалните заплахи в бъдеще. 1.7. Организиране и провеждане на семинар за междуведомствената работна група за обсъждане на напредъка за НПР. Семинарът ще бъде форумът за обсъждане на виждането на групата в цялостния напредък в процеса на подготовка на НПР и поставянето на основите за изработване. 1.8. Консултация във връзка с напредъка по изготвяне на НПР. Тази дейност ще подпомага включването на социално-икономическите партньори и ангажираните неправителствени организации в подготовката на НПР. 1.9. Заседание на високо ниво за обсъждане на подготвените доклади по икономическото състояние на България. На заседанието се планира участие лично на членовете на Съвета за развитие с оглед съсредоточаване ексклузивно върху въпросите на НПР, преглед на напредъка и вземане на решения за евентуални мерки или насоки. 1.10. Организиране и провеждане на учебни посещения в държави-членки на ЕС за обмяна на опит при подготовката и приложението на НПР. Чрез тази дейност екипът за координиране на подготовката на НПР ще има възможност да види отблизо същия процес в други две държави-членки на ЕС и да поеме добри практики. 1.11. Консултиране в процеса по формулиране на основата на НПР: визия, стратегически цели, приоритети, индикатори. Чрез тази дейност ще бъде оказана консултантска помощ при формулиране на базата на НПР и при преценката за кои сектори и до каква степен следва да бъдат приоритизирани в НПР. 1.12. Анализ на цената на финансиране на НПР. Ще бъдат изследвани всички възможни източници на финансиране: национален бюджет, ЕС, МФИ, ПЧП. 1.13. Подготовка на системата и реалното изработване на секторни стратегии за НПР. Дейността ще подпомогне цялостната координация на процеса по подготовка на секторните стратегии и самото им изработване. 1.14. Подпомагане изготвянето на система от индикатори за остойностяване въздействието от планираните мерки. Ще бъде създаден модул от различни индикатори, по които да се отчита постигането на заложените цели. 1.15. Консултация във връзка с финансовото разпределяне в НПР по приоритети. Тази дейност подпомага включването на социално-икономическите партньори и ангажираните неправителствени организации във важния въпрос за финансовото разпределение. 1.16. Осигуряване на консултантска помощ. Чрез тази дейност ще бъде подпомогнат процеса по анализиране и обобщаване на всички доклади и резултатите от всички срещи в рамките на проекта. Ще бъдат наемани експерт/и и/или консултант/и с цел осигуряване на необходимата консултантска помощ, техническа помощ,превод на документи и други подобни дейности 1.17. Разработване на предложение за механизъм за управлението, наблюдението и контрола и отчитане изпълнението на НПР. Чрез дейността ще бъде подпомогнат процеса по нормативно регулиране на цялостното изпълнение и изпълнение на НПР.
Дейност 2. Стратегически оценки Дейност 2. Стратегически оценки 2.1. Оценка на изпълнението на приключилите национални стратегически програми и пред-присъединителни програми на ЕС. Тази оценка ще предаде ‘научени уроци’ от изпълнението до момента на национални стратегически програми и пред-присъединителни програми на ЕС. 2.2. Анализ за съгласуваността на НПР със стратегическата рамка на европейско, национално и регионално ниво. Тази дейност ще позволи преценка на степента, в която приоритети, заложени в НПР, са в съответствие с тези на европейско, национално и регионално ниво. 2.3. Предварителна оценка на НПР. Предварителната оценка ще позволи по-качествено изпълнение на програмата и евентуално избягване на засечени възможни проблеми. 2.4. Организиране и провеждане на семинари за представяне на резултатите от оценките на НПР и изразяване на становища и на предложения за мерки. Ще бъдат организирани два семинара. Единият ще представи оценките по 2.1., 2.2. и 2.5. за всички заинтересовани страни и ще бъдат отчетени техните становища. Другият ще представи предварителната оценка по 2.3., като адресира специално Междуведомствената работна група за подготовка на НПР. 2.5. Подготовка на план за текущи, междинни и последваща оценка на НПР. Дейността е от значение за доброто планиране на обратна оценка на извършваните дейности в рамките на НПР. Тя включва „Оценка на очакваното икономическо въздействие на НПР”.
Дейност 3. Дейности за информация и публичност Дейност 3. Дейности за информация и публичност. 3.1. Организиране и провеждане на публично-информационно събитие за представяне на целите на проекта. Дейността осигурява информираност за началото на проекта и представяне на целите и планираните дейности. Ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани страни и на медиите. 3.2. Организиране и провеждане на публично-информационно събитие за представяне на резултатите от проекта. Дейността включва едно събитие, което представя крайните резултати по проекта. Ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани страни и на медиите. 3.3. Подготовка на брошури и рекламни материали. Чрез тази дейност на няколко етапа ще бъдат подготвяни необходимите за публичността информационни текстове и рекламни материали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 194 600 BGN
Общ бюджет: 482 161 BGN
БФП: 482 161 BGN
Общо изплатени средства: 482 161 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 482 161 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 240 996 BGN
2012 272 940 BGN
2013 72 367 BGN
2014 - 104 142 BGN
2015 0 BGN
482 161 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 409 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 204 847 BGN
2012 231 999 BGN
2013 61 512 BGN
2014 - 88 521 BGN
2015 0 BGN
409 836 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 36 149 BGN
2012 40 941 BGN
2013 10 855 BGN
2014 - 15 621 BGN
2015 0 BGN
72 324 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой изготвени аналитични доклади.
Индикатор 2 Брой проведени работни семинари и консултации
Индикатор 3 Брой участници в учебни посещения
Индикатор 4 Брой изготвени доклади за оценка
Индикатор 5 Брой проведени публични събития.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз