Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/006-06
Наименование: Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2011
Начална дата: 28.03.2011
Дата на приключване: 28.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на МБАЛ Русе АД, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотенологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания. Повишаване конкурентоспособността на МБАЛ Русе, с оглед утвърждаването й като водещ лечебен център в област Русе и в частност в СЦР .
Дейности: Изпълнение на дейност 7 Доставка на оборудване обезпечаващо дейността на МБАЛ – Русе АД.
Изпълнение на дейност 4 Извършване на независим строителен надзор Изпълнение на дейност 4 Извършване на независим строителен надзор
Изпълнение на дейност 1 Управление и вътрешен мониторинг на проекта Изпълнение на дейност 1 Управление и вътрешен мониторинг на проекта
Изпълнение на дейност 8 Информация и публичност Изпълнение на дейност 8 Информация и публичност
Изпълнение на дейност 6 Доставка на специализирано медицинско оборудване за МБАЛ- Русе АД Изпълнение на дейност 6 Доставка на специализирано медицинско оборудване за МБАЛ- Русе АД
Изпълнение на дейност 2 - подготовка на тръжна документация Изпълнение на дейност 2 - подготовка на тръжна документация
Изпълнение на дейност 9 Независим финасов одит по проекта Изпълнение на дейност 9 Независим финасов одит по проекта
Изпълнение на дейност 5 Извършване на авторски надзор Изпълнение на дейност 5 Извършване на авторски надзор
Изпълнение на дейност 3 Извършване на Строително – ремонтни дейности Изпълнение на дейност 3 Извършване на Строително – ремонтни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 511 943 BGN
Общ бюджет: 6 242 303 BGN
БФП: 6 149 401 BGN
Общо изплатени средства: 7 805 772 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 149 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 760 089 BGN
2014 3 768 418 BGN
2015 1 277 265 BGN
7 805 772 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 226 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 346 075 BGN
2014 3 203 156 BGN
2015 1 085 675 BGN
6 634 906 BGN
В т.ч. Национално финансиране 922 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 414 013 BGN
2014 565 263 BGN
2015 191 590 BGN
1 170 866 BGN
Финансиране от бенефициента 93 704 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Икономия на енергия от обновяване на сградите.
Индикатор 5 #$%>Оборудване обезпечаващо дейността на лечебното заведение
Индикатор 6 ..^^^Създадени нови работни места - постоянни
Индикатор 7 ЯЯ!!ЩюМедицинско оборудване
Индикатор 8 ББ67(((Оборудване обезпечаващо дейността на лечебното заведение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз