Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/005-08
Наименование: „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ Свети Георги ЕАД” - Пловдив
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2011
Начална дата: 28.03.2011
Дата на приключване: 28.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение е в съответствие с основната цел на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, чрез предвидените дейности, свързани с извършването на СМР в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД и доставка на медицинско оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания, целящи осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура за населението от област Пловдив и на Южен централен регион.
Дейности: Изпълнение на дейност 4 Извършване на независим строителен надзор Изпълнение на дейност 4 Извършване на независим строителен надзор
Изпълнение на дейност 1 Урганизация и управление на проекта Изпълнение на дейност 1 Урганизация и управление на проекта
Изпълнение на дейност 5 Извършване на авторски надзор Изпълнение на дейност 5 Извършване на авторски надзор
Изпълнение на дейност 6 Доставка на специализирано медицинско оборудване за УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД Изпълнение на дейност 6 Доставка на специализирано медицинско оборудване за УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД
Изпълнение на дейност 2 - избор на консултант за ОП Изпълнение на дейност 2 - избор на консултант за ОП
Изпълнение на дейност 8 Независим финансов одит по проекта Изпълнение на дейност 8 Независим финансов одит по проекта
Изпълнение на дейност 7 Информация и публичност Изпълнение на дейност 7 Информация и публичност
Изпълнение на дейност 3 Строително-ремонтните дейности Изпълнение на дейност 3 Строително-ремонтните дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 949 569 BGN
Общ бюджет: 22 811 516 BGN
БФП: 22 470 790 BGN
Общо изплатени средства: 17 672 296 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 470 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 700 241 BGN
2014 3 276 277 BGN
2015 12 695 778 BGN
17 672 296 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 100 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 445 205 BGN
2014 2 784 836 BGN
2015 10 791 411 BGN
15 021 452 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 370 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 255 036 BGN
2014 491 442 BGN
2015 1 904 367 BGN
2 650 844 BGN
Финансиране от бенефициента 347 947 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 (Д) ><**Внедрено ново медицинско оборудване
Индикатор 4 (Д) $$@^1Създадени нови работни места
Индикатор 5 (Д) 44++$СРаботещи в лечебното заведение / медицински персонал/


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз