Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/001-07
Наименование: Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр.София
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2011
Начална дата: 28.03.2011
Дата на приключване: 28.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Оптимизирането и модернизирането на Клиниката по лъчелечение в СБАЛО–ЕАД ще създаде възможности за извършване на всички видове лъчелечение на болни с онкологични и някои неонкологични заболявания. Ще се обслужват пациенти, които са лекувани или консултирани в болницата, както и насочени от други лечебни заведения от цялата страна. Високоспециализираният екип от лекари и медицински физици, рентгенови лаборанти, специалисти по здравни грижи и помощен персонал са другият основен фактор за постигане на високи лечебни резултати и повишаване качеството на живот на болните, а чрез тях и на техните близки.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 5: Производство, доставка и монтаж на специализирано медицинско и допълнително оборудване Дейност 5: Производство, доставка и монтаж на специализирано медицинско и допълнително оборудване
Дейност 7: Извършване на независим финансов одит на проекта Дейност 7: Извършване на независим финансов одит на проекта
Дейност 6: Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта Дейност 6: Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта
Дейност 4: Извършване на независим строителен надзор Дейност 4: Извършване на независим строителен надзор
Дейност 2: Строително-ремонтни и строително-монтажни работи Дейност 2: Строително-ремонтни и строително-монтажни работи
Дейност 3: Извършване на авторски надзор Дейност 3: Извършване на авторски надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 412 223 BGN
Общ бюджет: 31 671 771 BGN
БФП: 31 396 651 BGN
Общо изплатени средства: 20 016 547 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 396 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 672 867 BGN
2014 1 275 485 BGN
2015 18 068 196 BGN
20 016 547 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 687 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 571 937 BGN
2014 1 084 162 BGN
2015 15 357 966 BGN
17 014 065 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 709 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 100 930 BGN
2014 191 323 BGN
2015 2 710 229 BGN
3 002 482 BGN
Финансиране от бенефициента 515 948 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите.
Индикатор 4 (Д) @@@Създадени нови работни места постоянни:
Индикатор 5 (Д) ))%#Създадени нови работни места временни:
Индикатор 6 (Д) Б&(<>Реконструирани/ ремонтирани помещения в държавно лечебно заведение
Индикатор 7 (Д) ##@!!Разширение на сграда на държавно лечебно здравно заведение
Индикатор 8 (Д) $$%!!!Мултимодален линеен ускорител с многолистов колиматор с панираща система и устройство за електронно портално изобразяване
Индикатор 9 (Д) ""+"Създаване на референтен център по лъчелечение, съгласно критериите на МААЕ
Индикатор 10 (Д) 7)##ЩЯдрено магнитен томограф
Индикатор 11 (Д) ^*!++ХКомпютър томографски симулатор
Индикатор 12 (Д) >>Н<Брой пациенти диагностицирани и лекувани в условия на дневен стационар
Индикатор 13 (Д) З#&)))Брой болни лекувани чрез триизмерно комформално лъчелечение
Индикатор 14 (Д) ЖЖ%@ЩЮБрой пациенти облъчвани с иновативна техника – модулирано по интензитет лъчелечение
Индикатор 15 (Д) ІІ**#АБрой пациенти само диагностицирани чрез МРТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз