Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0100-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-20
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „ЗХ Белово” АД чрез иновативна технологична модернизация, пряко свързан с внедряването на шест иновативни продукти
Бенефициент: "Завод за хартия-Белово"АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 25.03.2011
Дата на приключване: 25.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Белово
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е е постигане на устойчиво развитие и стабилни пазарни позиции на „Завод за хартия - Белово” АД на българския и европейския пазар.
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Подготовка за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители за доставка на ДМА
Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители за доставка на ДМА
Сключване на договори с избраните изпълнители и поръчка на оборудването
Доставка на оборудването
Инсталиране на оборудването и въвеждането му в производствения процес на кандидата
Окончателно плащане към доставчик и заприходяване на актива към счетоводния баланс
Визуализация на дейностите по проекта
Одит на дейностите по проекта
Изготвяне на Приложения Л и М за искане за плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер от 20% от общия размер на безвъзмездната финансова помощ и предоставянето на банкова гаранция от страна на бенефициента
Подготовка на финален технически и финансови доклади и за изпълнението на проекта, придружени от искане за окончателно плащане
Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 623 493 BGN
Общ бюджет: 3 308 902 BGN
БФП: 1 654 451 BGN
Общо изплатени средства: 1 654 451 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 654 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 524 699 BGN
2012 0 BGN
2013 1 129 752 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 654 451 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 406 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 445 994 BGN
2012 0 BGN
2013 960 289 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 406 283 BGN
В т.ч. Национално финансиране 248 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 78 705 BGN
2012 0 BGN
2013 169 463 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
248 168 BGN
Финансиране от бенефициента 2 623 493 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой)
Индикатор 4 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 6 Създадени инвестиции
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 8 Разпределение на отговорностите и задълженията за изпълнение на проекта между членовете на екипа
Индикатор 9 разработени технически спецификации и минимални изисквания за доставка на оборудване за всяка обособена позиция.
Индикатор 10 разработени критерии за оценка на оферти за доставка.
Индикатор 11 Получени оферти за доставка.
Индикатор 12 Сключени договори за доставка на оборудване за всяка обособена позиция.
Индикатор 13 Извършени плащания.
Индикатор 14 Завършени дейности по проекта
Индикатор 15 Степен на постигане на целите на проекта
Индикатор 16 Верифицирани допустими разходи по проекта
Индикатор 17 Визуализирани дейности по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз