Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.01-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нов шанс за успех
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.12.2010
Начална дата: 28.03.2011
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда.
Дейности: 4.1.1* Сертифициране на проведено обучение
3.3* Сключване на договори с директорите на училищата за извършване на обучението
3.2* Оценка на постъпилите заявления от училищата за провеждане на обучения на възрастни
1.2. Създаване и администриране на web базирана информационна система
4.1. Създаване на инструментариум за оценяване и сертифициране на резултатите от обученията по проекта
4.2. Създаване на електронен генератор на тестове за оценяване на резултатите от обучението
3.4. Организиционно подпомагане и координация на обучението
2.1.* Разработване на учебени планове за обучението по проекта.
4.3.* Създаване и попълване на регистър за издадените удостоверения
1.1. Провеждане на информационна кампания за мотивиране и включване в обучение на лица над 16 годишна възраст
3.3.1. Провеждане на обучението в училищата
2.3* Разработване на методология за ограмотяване на възрастни и създаване и разпростанение на обучителни пакети
3.1* Разработване и публикуване на критерии за включване на училищата в проектни дейности
2.4* Квалификация на учители по андрагогика.
2.2. Разработване на адаптирани учебни програми за изучаване на учебно съдържание по учебни предмети в класове от основното образование.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 114 875 BGN
Общ бюджет: 15 613 315 BGN
БФП: 15 613 315 BGN
Общо изплатени средства: 15 237 021 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 613 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 96 087 BGN
2012 2 896 639 BGN
2013 7 303 845 BGN
2014 4 341 187 BGN
2015 599 263 BGN
15 237 021 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 271 318 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 81 674 BGN
2012 2 462 143 BGN
2013 6 208 269 BGN
2014 3 690 009 BGN
2015 509 373 BGN
12 951 468 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 341 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 413 BGN
2012 434 496 BGN
2013 1 095 577 BGN
2014 651 178 BGN
2015 89 889 BGN
2 285 553 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% възрастни, включени в програми за ограмотяване
Индикатор 2 Брой/% възрастни, завършили програми за ограмотяване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз