Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.2.01-0004-C0001
Номер на проект: 0045-ЦИО-3.2
Наименование: Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2011
Начална дата: 09.03.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Увеличаване на осведомеността и разбирането в обществото относно ефективното и ефикасно използване на Структурните фондове и Кохезионния фонд (СКФ) на Европейския съюз (ЕС) в България.
Дейности: Дейност 1 Поддръжка и доразвиване на единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg Дейност 1 Поддръжка и доразвиване на единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg Описание на дейността: В изпълнение на дейността ще бъде разработено техническо задание с изискванията за поддръжка на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg. Ще бъде организирана и проведена една процедура по реда на ЗОП, като възнагражденията на оценителната комисия също ще бъдат включени като разходи по проекта. Услугата по поддръжката на портала включва: осигуряване на работоспособност на съществуващите и новосъздадените по настоящата поръчка приложения; управление и администриране на СУС (Система за управление на съдържанието); оперативно отстраняване на грешки, които възникват при ежедневното функциониране на системата; организиране и осъществяване мониторинг на работоспособността на портала и реагира адекватно при възникване на проблем с наличността на системата; оперативно подпомагане при въвеждането и публикуването на информация, данни и др. на Портала; гарантира архивирането и възстановяването на данните в портала. Изпълнителят поддържа работен чек лист, в който се отбелязва всяко архивиране или регистрирана атака/неправомерен достъп, както и датата на събитието; отстраняване на софтуерни критични проблеми, водещи до частично или цялостно нарушаване нормалното функциониране на Портала; осигуряване и поддържане на лог-файлове и други. Услугата по развитието на Портала ще спомогне за създаване на единна информационна среда, позволяваща ефективен обмен на информация между Областните информационни центрове, Централния информационен и координационен офис и Централния информационен офис (ЦИО) в реално време; изграждане и позициониране на интерактивна административна карта на България с 28 областни центрове изписани с имената на градовете; доразвиване на административния модул на Портала; доразвиване на портала чрез използване на Social Media Newsroom (SMNR) като подсекция към портала; усъвършенстване на инструментите за администриране на портала и по-специално за публикуване на новини и информация. Добавяне на възможност за вмъкване на графична информация (снимки, графики и др.) на произволно място в самия текст и други. Порталът ще предоставя възможност, както за комуникация по вертикала между ЦИО и мрежата от областни центрове, така и за хоризонтална комуникация между областните информационни центрове. Ще бъдат създадени подстраници на Областните информационни центрове. Всяка подстраница ще съдържа контактна информация за съответния център и ще позволява публикуването на актуална информация и новини. В дейностите за развитие на портала ще бъде реализирана единната информационна среда, позволяваща ефективен обмен на информация между Областните информационни центрове, Централния информационен и координационен офис и Централния информационен офис. С цел осигуряване на пълна прозрачност и достъпност на предоставената информация се предвижда да бъдат преведени публикуваните на портала документи, свързани с процеса на усвояване на средствата от ЕС. По този начин широката общественост ще има пълен достъп до всички публикувани документи и ще бъде премахната съществуващата към момента езикова бариера. За тази цел ще бъдат изготвени преводи на основните документи и на част от информацията, предоставена в Публичния модул в ИСУН. При необходимост за извършване на превод ще бъде организирана процедура за избор на изпълнител, като бъде разработена тръжна документация и проведена оценителна комисия. Предвижда се закупуване и инсталиране на един брой сървърна конфигурация. Ще бъде избран доставчик и инсталиран сървър в Министерския съвет, на който ще се хоства сайтът.
Дейност 2 Популяризиране на единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg Дейност 2 Популяризиране на единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg Описание на дейността: Дейността предвижда и популяризирането на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg чрез други интернет-медии и ще включва основно поставянето на рекламни банери на интернет страници и портали, които ще предлагат бърз достъп до създадения портал. По този начин ще бъде осигурена устойчивост на постигнатите нива на информираност за портала, и ще бъдат търсени нови потребители. Тази рекламна кампания ще осигури не само популяризирането на портала, но и ще доведе до популяризирането на проекта и финансовия принос на ОПТП и Европейският Съюз.С цел по-добра популярност и откриваемост на ниво интернет търсачки се предвиждат и оптимизации, които ще бъдат осигурени от външни изпълнители. Оптимизацията на портала ще бъде обвързана и съобразена с новия програмен период. Ще бъде проведена една оптимизация през 2013 година за период от 6 месеца и през 2014, която да бъде обвързана и съобразена с новия програмен период.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДАВИД ХОЛДИНГ" АД
СТЕМО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 348 769 BGN
Общ бюджет: 281 378 BGN
БФП: 281 378 BGN
Общо изплатени средства: 245 120 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 281 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 61 210 BGN
2012 19 715 BGN
2013 58 938 BGN
2014 21 652 BGN
2015 83 604 BGN
245 120 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 239 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 52 029 BGN
2012 16 758 BGN
2013 50 098 BGN
2014 18 404 BGN
2015 71 064 BGN
208 352 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 182 BGN
2012 2 957 BGN
2013 8 841 BGN
2014 3 248 BGN
2015 12 541 BGN
36 768 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Среден брой осъществени връзки с уеб-сайта за месец
Индикатор 2 Брой публикации/месец
Индикатор 3 Рейтинг на удовлетвореност на потребителите на портала


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз