Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.01-0002-C0001
Номер на проект: 0039-ЦИО-3.3
Наименование: Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2011
Начална дата: 09.03.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на лесен и пълен достъп до информация за всички социални, етнически и възрастови групи из цялата страна, по отношение на целите на Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) и Националната стратегическа референтна рамка НСРР, чрез изграждането на мрежа от регионални информационни центрове.
Дейности: Дейност 1. Изграждане и функциониране на централен информационен координационен офис. Дейност 1 Изграждане и функциониране на централния информационен координационен офис. Описание на дейността: За успешното функциониране на мрежата от областни информационни офиси, като част от Централния информационен офис и дирекция ИСУСЕС, ще бъде създаден Централен информационен координационен офис (ЦИКО). ЦИКО ще бъде член на мрежата и отговорен за координация на центровете и гарантиране на качеството на предлаганите услуги от информационните офиси. Той ще: • представя на областните центрове за разпространение информационни материали; • организира и провежда първоначални и текущи обучения на служителите на центровете; • координира участието на офисите в работни групи, семинари, съвместни инициативи с подобни структури и др.; • играе ролята на посредник между областните центрове и Националната мрежа на служителите по комуникация и публичност; • разработи и поддържа база данни за нуждите на информационната мрежа и ще поддържа нейната интранет страница. Тъй като ЦИКО ще изпълнява задачи свързани само с популяризирането на СКФ в България, всички разходи за неговото съществуване ще бъдат за сметка на ОПТП. За изпълнението на посочените задачи е необходимо да бъдат назначени четири допълнителни експерта към дирекция ИСУСЕС по реда на ПМС № 203/2010 г. Тези експерти ще са отговорни за работата на ЦИКО, като техните задачи ще включват препращане на получени от областните центрове въпроси към управляващите органи, организиране на координационни срещи на областните центрове, отговори на получени от граждани въпроси, обобщаване дейностите на мрежата от областни офиси и други задачи, описани в „Процедурен наръчник за работа на регионалните информационни центрове”. Тези служители ще участват редовно в обучения по теми свързани със Структурните и Кохезионния фонд в страната и чужбина за поддържане на високото качество на предлаганите услуги. За гарантиране на високото качество на предлаганите услуги и ефективността на ЦИКО ще бъдат използвани външни експерти, които да предоставят консултантски услуги в различни области, като – правни услуги, изготвяне на социологически изследвания и извадки, връзки с обществеността и други области, необходими за пълноценната работа на ЦИКО. Администрацията на МС ще предостави за нуждите на ЦИКО специално помещение, което ще бъде обособено по подобие на областните информационни офиси и ще предоставя информация за служителите на областните информационни центрове. Този информационен офис ще заработи след като предоставеното помещение бъде ремонтирано, за да отговаря на изискванията на „Концепция за визия и брандинг на 28-те информационни центъра”. С изграждането на този офис ще бъде постигната целта на ОПТП за изграждане на 28 областни информационни офиса. С оглед успешното функциониране на офиса се предвижда в него да бъде изградена и библиотека, която да предоставя допълнителна информация на всички заинтересовани. Една от основните задачи на всеки регионален информационен офис ще бъде провеждането на информационни събития за популяризиране, както на Структурните и Кохезионния фонд в България, така и на политиките на ЕС, като цяло. За тази цел ЦИКО ще организира информационни събития за широката публика на територията на град София. Една от основните задачи на ЦИКО ще бъде гарантиране на качеството на предлаганите от информационните центрове услуги. За тази цел служителите на ЦИО и ЦИКО ще извършват редовни посещения на място в областните информационни офиси, както и други посещения в страната. За ефикасното разходване на публични средства при провеждането на тези посещения и други задачи, изпълнявани от ЦИКО и ЦИО, изискващи разходването на публични средства за покриването на пътни разходи, ще бъде закупен автомобил.
Дейност 3 Изграждане и последващо функциониране на „call center”, обслужващ мрежата от информационни центрове и неговата поддръжка. Описание на дейността: Предпочитаният начин на комуникация на гражданите с администрацията е общуването по телефон. За да представят пълна гама от услуги и за да се използват всички съществуващи канали за комуникация е необходимо да бъде изграден „call center” с единен телефонен номер, който да обслужва мрежата от областни центрове. Този център ще дава възможност не само за използването на канала за комуникация, но и за по-добро и надеждно отчитане. Изграденият „call center” ще позволи автоматична обработка на данните за получените обаждания, запис на обажданията, представяне на справки за видовете въпроси, кои програми пораждат най-много интерес у гражданите и др. „Call center” ще бъде обслужван от служителите на ЦИКО. Дейността включва разходи за подготовка на техническо задание и тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител.
Дейност 5 Провеждане на координационни срещи на представители на информационните офиси. Описание на дейността: Една от основните предпоставки за успеха на мрежата от областни информационни центрове е добрата координация между тях, предлагането на сходни услуги с еднакво качество и обмяната на добри практики. За да бъде постигнато това условие, ЦИО и ЦИКО ще организират редовни координационни срещи, в които ще участват представители на областните информационни офиси, ЦИО и др. На тези срещи ще бъдат координирани предстоящите мерки за информираност и публичност.
Дейност 4 Провеждане на обучения за служителите на информационните офиси и участие в учебни посещения с цел обмяна на опит. Описание на дейността: Съгласно насоки за кандидатстване по процедура с определен срок за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 3 на Оперативна програма „Техническа помощ” с наименование: „ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ”, BG161PO002-3.3.02 обученията за служителите на областните информационни центрове ще бъдат провеждани от ЦИО. За да бъде гарантирано високо качество на предлаганите услуги и за да се поддържа административния капацитет на служителите на мрежата от информационни центрове се предвижда, всички служители на мрежата да преминават едно обучение годишно организирано от ЦИО и ЦИКО. Темите на тези обучения ще включват: „НСРР и Оперативните програми в България”, „Основни изисквания към кандидатите по оперативните програми”, „Политики на ЕС”, „Основни правила при управлението на проекти”, „Предстоящи схеми за предоставяне на БФП” и др. За повишаване на капацитета на служителите на областните информационни офиси, ЦИКО и ЦИО се предвижда да бъдат организирани поредица от учебни посещения за обмяна на опит в сходни структури в други държави-членки.
Дейност 2 Подпомагане функционирането на мрежата от областни информационни центрове. Описание на дейността: Съгласно насоките за кандидатстване по процедура с определен срок за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 3 на Оперативна програма „Техническа помощ” с наименование: „ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ”, BG161PO002-3.3.02, оборудването за областните центрове (включително и ЦИКО) ще бъде закупено и предоставено от Администрацията на бенефициента, в чиято структура е Централният информационен офис. За качественото провеждане на необходимата процедура по ЗОП ще бъдат използвани външни за ЦИКО експерти, които да подготвят тръжната документация и техническото задание. Ще бъде проведена процедура по реда на ЗОП и закупено необходимото оборудване – компютри, телефони, мултифункционални устройства, мултимедиини устройства и екрани за тях, камери, офис обзавеждане за офисите съгласно „Концепция за визия и брандинг на 28-те информационни центъра” и др. След закупуването на оборудването то ще бъде предоставено на областните информационни центрове за ползване до края на проектите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 838 848 BGN
Общ бюджет: 1 700 783 BGN
БФП: 1 700 783 BGN
Общо изплатени средства: 1 524 124 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 700 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 977 496 BGN
2012 366 165 BGN
2013 847 229 BGN
2014 - 205 913 BGN
2015 - 460 854 BGN
1 524 124 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 445 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 830 872 BGN
2012 311 240 BGN
2013 720 145 BGN
2014 - 175 026 BGN
2015 - 391 726 BGN
1 295 505 BGN
В т.ч. Национално финансиране 255 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 146 624 BGN
2012 54 925 BGN
2013 127 084 BGN
2014 - 30 887 BGN
2015 - 69 128 BGN
228 619 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Оборудван и функциониращ централен информационен координационен офис
Индикатор 2 Брой месеци, през които ЦИКО функционира
Индикатор 3 Приемна на ЦИКО
Индикатор 4 % запитвания/проблеми, които ЦИКО удовлетворява(отговорени/пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени от ЦИКО информационни срещи/организирани събтия
Индикатор 6 Брой участници в организираните от ЦИКО събития
Индикатор 7 Брой обучения за персонала на бенефициента
Индикатор 8 Брой посещения на място
Индикатор 9 % от изградените с подкрепата на ОПТП информационни офиси са напълно оборудвани и обзаведени съгласно "Концепция за визия и брандинг на 28-те инфо центъра"
Индикатор 10 Изграден "call center", обслужващ мрежата от информационни офиси
Индикатор 11 Брой проведени обучения..
Индикатор 12 Удовлетвореност от проведените обучения
Индикатор 13 Брой служители взели участие в посещение за обмяна на опит
Индикатор 14 Удовлетвореност от проведените посещения за обмяна на опит
Индикатор 15 Брой координационни срещи
Индикатор 16 Брой комплекти рекламни материали
Индикатор 17 (Д) Брой посещения на място
Индикатор 18 (Д) % оборудвани ОИЦ с подкрепата на ОПТП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз