Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.1.01-0008-C0001
Номер на проект: 0053-ЦКЗ-1.1
Наименование: Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено през 2011 г.
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 22.02.2011
Начална дата: 24.02.2011
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено, посредством поддържане на оптимален брой квалифицирани служители за изпълнение на функциите му.
Дейности: 1. „Финансиране на основните месечни заплати и на допълнителните възнаграждения по Закона за държавния служител на част от служителите в Централното координационно звено (част от дирекциите „Програмиране на средствата от Европейския съюз” и „Информац Изискването на ЕС за повишаване на ефективността и качеството на работа на Централното координационно звено, налага привличането и задържането на висококвалифицирани и опитни служители и лица на ръководни длъжности. Изпълнението на дейностите по проекта ще спомогне за мотивирано изпълнение на задълженията на държавните служители от Централното координационно звено и ограничаване на текучеството на квалифициран персонал на звеното. С успешното реализиране на проект № 0033-ЦКЗ-1.1 „Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено” в периода 01.01.2010 г.-31.03.2011 г. текучеството в Централното координационно звено е сведено до минимум. Само един служител на дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз” (която е част от Централното координационно звено, но не и бенефициент по предходното проектно предложение) е напуснал заеманата от него длъжност. Необходимо е тази тенденция да бъде запазена и утвърдена през 2011 г. с оглед както успешното изпълнение на задачите, стоящи в актуалния програмен период, така и при подготовката на следващия период. По настоящия проект ще се финансират допълнителните възнаграждения по чл. 6, ал. 1 от ПМС №_67/2010 г. и основните месечни заплати и допълнителните възнаграждения по Закона за държавния служител, включително разходите за задължителните социални и здравни осигурителни вноски, съгласно чл. 7, ал. 4 на ПМС №_67/2010 г. на част от служителите в Централното координационно звено. Звеното е конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1, мярка 1 по Оперативна програма „Техническа помощ”. Съгласно чл. 7, ал. 4 от ПМС № 67/2010 г средства за изплащане на основните месечни заплати и на допълнителните възнаграждения по Закона за държавния служител на служителите от звеното по пореден № 1, т. 4 и на определени служители от звеното по пореден № 11 от приложение № 8, включително разходите за задължителните социални и здравни осигурителни вноски, се финансират по Оперативна програма „Техническа помощ”. Служителите от отдел „Изпълнение на националната стратегическа референтна рамка и хоризонтални въпроси”, двама служители от отдел „Координация на Структурните инструменти” и един служител на директно подчинение на директора на дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз” и служителите от дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз” попадат в приложното поле на цитираната разпоредба. Изпълняваните от тези служители функции са изцяло свързани с управлението на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Съгласно чл. 6, ал. 1 от ПМС № 67/2010 г. на държавните служители, които изпълняват функции по управлението на финансовата помощ от Европейския съюз, се изплаща месечно допълнително възнаграждение в размер на основната месечна заплата на съответния служител съгласно списъци, утвърдени от министъра по управление на средствата от Европейския съюз и министъра на финансите. Съгласно ред 1, т. 1 и 3 от приложение № 8 към чл. 6, ал. 4 от ПМС № 67/2010 г. в списъците могат да се включват служители от дирекциите „Програмиране на средствата от Европейския съюз” и „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз” и д-я „Мониторинг на средствата от Европейския съюз” в администрацията на Министерския съвет, които са част от Централното координационно звено, като за източник на финансиране на допълнителните възнаграждения по чл. 6, ал. 1 от ПМС № 67/2010 г. на тези служители е определена Оперативна програма „Техническа помощ”. Общият брой на служителите в посочените две дирекции на Централното координационно звено, заедно с двамата служители от д-я „Мониторинг на средствата от Европейския съюз”, за които е предвидено финансирането на допълнителното месечно възнаграждение, е 33, като те са разпределени, както следва: - дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз” (ПСЕС) – 23 бр. от които 9 служители в отдел „Изпълнение на националната стратегическа референтна рамка и хоризонтални въпроси” и 2 от отдел „Координация на Структурните инструменти” и един служител на директно подчинение на директора на дирекцията; - дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз” (ИСУСЕС) – 8 бр. - двама служители от дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз”, изпълняващи функции, свързани предимно със Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Почти всички служители са назначени по служебно правоотношение и отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 1 от ПМС № 67/2010 г. В настоящото проектно предложение са включени разходи за изплащане на основните месечни заплати и допълнителните възнаграждения по Закона за държавния служител, включително разходите за задължителните социални и здравни осигурителни вноски, съгласно чл. 7, ал. 4 на ПМС №_67/2010 г. и за допълнителните възнаграждения по чл. 6, ал. 1 от ПМС № 67/2010 г. само на тези служители, които отговарят на изискванията. На двете изисквания отговарят само служителите от дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз”, служителите от отдел „Изпълнение на националната стратегическа референтна рамка и хоризонтални въпроси”, двама служители от отдел „Координация на Структурните инструменти” на дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз”, един служител на директно подчинение на директора на дирекцията и за тях е предвидено финансиране не само на допълнителното, но и на основното възнаграждение. В него не е заложено финансиране на допълнително възнаграждение на един младши специалист, който е назначен на трудово правоотношение. Във финансовата обосновка на настоящия формуляр са посочени съответния брой служители, съгласно заеманата от тях длъжност. Същите служители са определени и в списък, утвърден от министъра по управление на средствата от Европейския съюз и от министъра на финансите. Функциите, свързани със Структурните фондове и Кохезионния фонд, на всяка една от дирекциите, съгласно чл. 75 и 77 на Устройствения правилник на МС и неговата администрация, са както следва: Дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз”: 1. осъществява оперативната координация при разработването, оценката и изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и провеждането на преговорите с Европейската комисия за нейното одобряване и актуализация; 2. координира процеса по разработване, оценка, актуализация и наблюдение на изпълнението на Националния програмен документ (НПД), като осигурява съгласуваност между него и НСРР; 3. ръководи дейността на Работна група 19 "Регионална политика и координация на структурните инструменти" към Съвета по европейски въпроси в съответствие с действащата нормативна уредба; 4. изготвя проекти на нормативни актове, методически указания и общи насоки във връзка с управлението на средствата от Европейския съюз; 5. осигурява и следи за прилагането на хоризонталните политики и принципи на Европейския съюз, включително на принципите на партньорство и допълняемост, при управление на средствата от Европейския съюз; 6. осъществява оперативната координация на дейностите по финансовите инструменти на Европейската комисия JESSICA и JASPERS и координира подготовката и изпълнението на годишни планове за действие на JASPERS в Република България; 7. участва във формирането и следи процесите в развитието на политиката по многонационалните програми за Европейско териториално сътрудничество и програмите за трансгранично сътрудничество - вътрешни граници; 8. координира подготовката и изпращането на големите проекти по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999; 9. участва в координационния механизъм за работа с международните финансови институции за постигане на ефективност при подготовката, изпълнението и управлението на проекти, съфинансирани от оперативните програми; 10. участва в разработването и наблюдението на изпълнението на мерки и програми, финансирани от Европейския съюз, като: б) наблюдава и отчита финансовия и физическия напредък на изпълнението на оперативните програми "Околна среда", "Транспорт" и "Регионално развитие". Специфичните функции, изпълнявани от отдел „Изпълнение на Националната стратегическа референтна рамка и хоризонтални въпроси” са както следва: 1. Осъществява оперативната координация при оценката, изпълнението и актуализацията на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР). 2. Участва в преговорите с Европейската комисия за актуализиране на НСРР. 3. Координира участието на Р. България в процеса на вземане на решения на ЕС в областта на Кохезионната политика. 4. Изпълнява функциите на Секретариат на Работна група 19 "Регионална политика и координация на структурните инструменти" към Съвета по европейските въпроси. 5. Следи процесите и участва във формирането на политиката по Цел 3 “Европейско териториално сътрудничество” 2007-2013 г. по отношение на програмите за транснационално и междурегионално сътрудничество и програмата за ТГС в Черноморския басейн. 6. Координира дейностите по изготвяне на информация за целите на годишния доклад за напредъка по Националната програма за реформи, отнасяща се до приноса на оперативните програми за изпълнението на програмата. 7. Координира изготвянето и представя на ЕК в съответните срокове стратегически доклади по чл. 29 на Регламент на Съвета (ЕО) 1083/2006, включващи информация за приноса на оперативните програми за изпълнението на целите на Кохезионната политика. 8. Координира прегледите по изпълнение на принципа на допълняемост. 9. Координира и участва в разработването на нормативни актове, методически указания и процедурни наръчници за управлението на Структурните инструменти на ЕС. 10. Осигурява, съвместно с отдел ”Национални стратегически програми за развитие” и отдел „Координация на структурните инструменти на ЕС”, административно и експертно дейността на Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС, като: a. набира, обобщава и анализира информация във връзка с управлението на средствата от ЕС; b. изготвя становища и експертни заключения; c. текущо предоставя информация и анализи във връзка с управлението на средствата от ЕС на министър-председателя и на председателя на съвета; Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз”: 1. осигурява развитието, управлението и поддръжката на: а) информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС в Република България (ИСУН); б) системата за финансово планиране и наблюдение LOTHAR; в) информационната система за планиране и управление; г) Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България www.eufunds.bg; 2. координира процеса по въвеждане и актуализиране на информацията в системите по т. 1, като изготвя методически указания; 3. осигурява оперативната съвместимост между системите по т. 1 и други информационни системи, използвани от административните структури в системата на изпълнителната власт; 4. разработва и внедрява системи за моделиране на бизнес процесите и за оценка на ефективността при управлението на средствата от Европейския съюз; 5. изготвя анализи, прогнози и справки за изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от европейските фондове; 6. изпълнява функциите на централен координатор на системата на Европейската комисия за управление на фондовете SFC 2007 на национално ниво в частта за Структурните инструменти на Европейския съюз; 7. изпълнява функциите на Централен информационен офис за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България; 8. координира дейностите по ефективното прилагане на мерките за публичност и прозрачност във връзка с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от европейските фондове. Дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз”: 1. осъществява наблюдение върху планирането, изпълнението и усвояването на оперативните програми "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", "Развитие на човешките ресурси", "Административен капацитет" и "Техническа помощ", съфинансирани от Структурните фондове на Европейския съюз, програмите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд по рибарство, както и на двустранни програми за сътрудничество; 2. участва в изготвянето на методически указания за изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, и изготвя такива указания за двустранни програми за сътрудничество; 3. участва в комитетите за наблюдение на оперативните програми по т. 1, Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и Оперативна програма "Развитие на сектор рибарство"; 4. участва в мрежата за оценка към Главна дирекция "Регионална политика" на Европейската комисия и в Партньорството за оценка към Главна дирекция "Заетост, социални въпроси и равни възможности" на Европейската комисия; 5. създава и ръководи хоризонталната мрежа от експерти за оценка на оперативните програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз, и координира изпълнението на плановете за оценка на оперативните програми.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 924 183 BGN
Общ бюджет: 652 436 BGN
БФП: 652 436 BGN
Общо изплатени средства: 652 436 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 652 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 668 905 BGN
2012 0 BGN
2013 - 16 469 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
652 436 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 554 571 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 568 569 BGN
2012 0 BGN
2013 - 13 998 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
554 571 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 100 336 BGN
2012 0 BGN
2013 - 2 470 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 865 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз