Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.4.01-0011-C0001
Номер на проект: 0050-УО-1.4
Наименование: Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ” посредством финансиране на възнагражденията на служители, назначени по служебно правоотношение
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 10.02.2011
Начална дата: 11.02.2011
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Доизграждане и укрепване на административния капацитет на Управляващия орган посредством поддържане на оптимален брой квалифицирани служители за изпълнение на функциите му.
Дейности: Финансиране на възнаграждението на служителите на Управляващия орган на ОПТП – в т.ч. основните месечни заплати, допълнителните възнаграждения по Закона за държавния служител (включително допълнителните възнаграждения по чл. 6, ал. 1 от ПМС № 67/2010 Необходимостта от повишаване на ефективността и качеството на работа на Управляващия орган на ОПТП, налага привличането и задържането на висококвалифицирани и опитни служители. Изпълнението на дейността по проекта ще спомогне за мотивирано изпълнение на задълженията на държавните служители на Управляващия орган и ограничаване на текучеството на квалифициран персонал.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 408 733 BGN
Общ бюджет: 274 367 BGN
БФП: 274 367 BGN
Общо изплатени средства: 274 367 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 274 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 145 788 BGN
2012 128 578 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
274 367 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 233 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 123 920 BGN
2012 109 292 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
233 212 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 21 868 BGN
2012 19 287 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 155 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз