Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0101-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-15
Наименование: “Повишаване на конкурентоспособността на Холсим (България) АД чрез въвеждане в експлоатация на иновативна система за нарязване, дозиране, транспорт и оползотворяване чрез изгаряне на сортирани твърди битови отпадъци”
Бенефициент: Холсим (България) АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 11.03.2011
Дата на приключване: 11.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постиaгне на дългосрочен и стабилен растеж в дейността на Холсим (България) АД, който да отразява пазарните, екологичните, социалните и технологични реалности в икономиката на ЕС в контекста на максимизиране на благосъстоянието на акционерите и европейската общност като цяло.
Дейности: Дейност 1 Управление и отчетност на проекта
Дейност 2: Визуализация и публичност на проекта
Дейност 3: Провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договори с доставчиците
Дейност 4: Доставка на машини и оборудване
Дейност 5: Монтаж, тестване и пускане в експлоатация на технологично оборудване
Дейност 6.: Одит и отчетност на проекта
Дейност 7: Подготовка на финален технически и финансови доклади и за изпълнението на проекта, придружени от искане за окончателно плащане
Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 113 897 BGN
Общ бюджет: 5 956 532 BGN
БФП: 2 948 483 BGN
Общо изплатени средства: 2 948 483 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 948 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 102 478 BGN
2013 0 BGN
2014 - 153 995 BGN
2015 0 BGN
2 948 483 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 506 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 637 106 BGN
2013 0 BGN
2014 - 130 895 BGN
2015 0 BGN
2 506 211 BGN
В т.ч. Национално финансиране 442 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 465 372 BGN
2013 0 BGN
2014 - 23 099 BGN
2015 0 BGN
442 272 BGN
Финансиране от бенефициента 3 176 804 BGN
Индикатори
Индикатор 1 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 5 Създадени инвестиции
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 7 Разпределение на отговорностите и задълженията за изпълнение на проекта между членовете на екипа .
Индикатор 8 Получени оферти за доставка .
Индикатор 9 Завършени дейности по проекта .
Индикатор 10 Визуализирани дейности по проекта .
Индикатор 11 Финансови резултати от реализацията на проекта
Индикатор 12 Модернизация на технолгии
Индикатор 13 Заместване на традиционни горива с алтернативни такива


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз