Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0006-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-11
Наименование: "Въвеждане на нова продуктова линия и технологична модернизация в ТЕСИ ООД"
Бенефициент: "Теси" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 11.03.2011
Дата на приключване: 11.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на „ТЕСИ” ООД и се диверсифицира продуктовото портфолио чрез въвеждане в редовно производство на иновативна гама бойлери с пластмасови капаци, иновативни технологии за основна част от процесите, като в същото време се използват конструкциите на бойлер от регистрирани полезен модел BG1245 и патент BG110401
Дейности: І.Подготвителни дейности
ІІ. Доставка, инсталиране и тестване на оборудването
1.Разработка на детайлна техническа спесификация
2. Разработване на тръжно досие
3.Публикуване на обява в пресата
4.Сформиране на оценителна комисия
5.Отваряне и оценка на офертите
6.Информиране на одобрените кандидати
7. Подписване на договори
8. Доставка на оборудването
9.Инсталиране и тестване на оборудването, обучение на персонала
ІІІ. Заключителни дейности
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 067 035 BGN
Общ бюджет: 2 415 082 BGN
БФП: 1 207 541 BGN
Общо изплатени средства: 1 207 541 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 207 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 207 541 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 207 541 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 026 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 026 410 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 026 410 BGN
В т.ч. Национално финансиране 181 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 181 131 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
181 131 BGN
Финансиране от бенефициента 2 067 035 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой)
Индикатор 4 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 6 Създадени инвестиции
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 8 Въведени нови. продукти
Индикатор 9 Брой закупени и въведени в експлоатация нови машини и оборудване
Индикатор 10 Добавена стойност на един зает – Производителност на труда измерена по формулата: Обем произведена продукция /отработени човекодни при пълно натоварване
Индикатор 11 Промяна на дела на приходите от износ от общите приходи от продажбата на водонагревателни уреди (Бизнес Юнит Водонагревателни уреди)
Индикатор 12 Брой квалифицирани лица за работа с новото оборудване
Индикатор 13 Енергийна ефективност на новата производствена гама в сравнение с произвежданите до момента (индикатора се изчислява за базово изделие 80 л, 45-ти диаметър, по методика описана в европейски стандарт EN 60379)
Индикатор 14 Технологичен отпадък
Индикатор 15 Намалена средна себестойност на новата производствена продуктова гама при отклонение от съществуващият сплит на производство с +/- 5%.
Индикатор 16 Пазарен дял на българския пазар в сегмент „водонагревателни уреди”
Индикатор 17 Проведена тръжна процедура
Индикатор 18 Сключени договори с доставчици на оборудване по проекта
Индикатор 19 Увеличение на приходи от продажби на компанията (постигнати до третата година от приключване на проекта).
Индикатор 20 Увеличение на приходи от продажби на бизнес юнит Водонагревателни уреди (постигнати до третата година от приключване на проекта).


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз