Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0003-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-3-15
Наименование: "Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа, гр. Чирпан"
Бенефициент: Община Чирпан
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 24.02.2011
Начална дата: 08.03.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: І етап - постигане на пълна проектна готовност с инвестиционен проект. ІІ етап - изграждане на ПСОВ с индикативен капацитет 25 000 е.ж.; изграждане на довеждащ колектор и съпътстваща инфраструктура за ПСОВ; изграждане на канализационна мрежа с индикативна дължина 9 км.; реконструкция и модернизация на ВиК мрежата.
Дейности: Дейност 5: Изпълнение на договори за строителство Инженеринг на ПСОВ - гр. Чирпан и съпътстваща инфраструктура - работно проектиране, строителство и доставка на оборудване; Строителство (реконструкция и разширение) на вътрешна ВиК мрежа в гр. Чирпан
Дейност 2: Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа - гр. Чирпан Разработване на прединвестиционно проучване, вкл. разработване на хидроложки и геоложки проучвания за изгр. на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежата; разработване на план за управление на утайките;разработване на идеен проект за ПСОВ и съпътстваща инфраструктура;изготвяне на ПУП на площадката за ПСОВ;изготвяне на парцеларни планове за съпътстващата линейна инфраструктура до ПСОВ;изготвяне на идейни и работни проекти за реконстр. и разш. на ВиК мрежата;изготвяне на финансов анализ с анализ на риска;изготвяне на документации за обществени поръчки(инженеринг за ПСОВ, строителство на ВиК мрежа, строителен надзор);изготвяне на доклад за изпълнение на І-ия етап от проекта;уреждане на собствеността на терените за строителство и инфраструктурата;промяна предназначението на площадката за ПСОВ;съгласувателни процедури.
Дейност 3: Дейности във връзка с процедурите за ОВОС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения/разрешителни по ЗООС и ЗБР Извършване на преценка за ОВОС/доклад по ОВОС за включените в проекта обекти, оценка на съвместимостта, екологични оценки и др. приложими екологични процедури по екологичното законодателство (ЗООС, ЗБР и др.)
Дейност 7: Авторски надзор при строителството на ВиК мрежа Авторски надзор при строителството на ВиК мрежа
Дейност 1: Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите в проекта, които е предвидено да се изпълняват от лица, различни от бенефициента Техн. помощ за подготовка на инвестиционен проект; техн. помощ за управление на проекта, обхващаща І-ия и ІІ-ия етап на проекта; изготвяне на доклади и анализи по екологично законодателство, преценка за ОВОС, оценка на съвместимостта и др.;оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите;одит на проекта; мерки за информация и публичност; доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнението на проекта.
Дейност 6: Изпълнение на договори за надзор Независим строителен надзор по договор за инженеринг на ПСОВ - гр. Чирпан и съпътстваща инфраструктура; Независим строителен надзор по договор за реконструкция и разширение на вътрешна ВиК мрежа - гр. Чирпан
Дейност 4: Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ Доклад за оценка на съответствието на работните проекти за реконструкция и разширение на вътрешна ВиК мрежа със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ;доклад за оценка на съответствието на идейния проект на ПСОВ със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ;разрешително за строеж за изграждане на ПСОВ, довеждащ колектор и съпътстваща инфраструктура(фаза идеен проект); разрешително за строеж за реконструкция и разширение на ВиК мрежа(фаза работен проект)
Дейност 8: Одит на проекта Текущ одит на проекта, за двата етапа на реализация на проекта. Изпълнителят на текущия одит на проекта ще представя междинни одитни доклади към всяко искане за средства от ОПОС, с одитно мнение и окончателен одитен доклад.
Дейност 8: Дейности по организация и управление на проекта Сформиране на звено за изпълнение на проект (ЗИП), като обособена единица в общинската администрация на извънбюджетна издръжка, в което служителите ще бъдат назначени на трудови договори. В ЗИП ще бъде назначен и представител на асоциирания партньор на проекта - дружество ВиК-Стара Загора ЕООД. ЗИП ще бъде подпомагано от външна техническа помощ, възложена по реда на ЗОП
Дейност 9: Изпълнение на мерки за информация и публичност Обхваща и двата етапа на изпълнение на проекта. Дейностите включват подготовка, публикуване и разпространение на материали, както и организиране на събития, популяризиращи приноса на ЕС по настоящия проект. В рамките на І-ия етап ще се организират 2бр. пресконференции и ще се издадат информационни брошури, както и публикации в местни медии. Мерките за публичност през ІІ-ия етап на проекта ще включват пресконференции (2бр.); поставяне на билбордове на местата на строителство; официални церемонии; информационни стикери; поставяне на постоянни информационни (обяснителни) табели; печатни материали (брошури); платени публикации в печатни медии; платени излъчвания в електронни медии; изработване и разпространение на промоционални материали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 42 150 936 BGN
Общ бюджет: 598 883 BGN
БФП: 598 883 BGN
Общо изплатени средства: 598 893 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 598 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 270 290 BGN
2012 370 519 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 41 917 BGN
598 893 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 479 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 216 232 BGN
2012 296 416 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 33 534 BGN
479 114 BGN
В т.ч. Национално финансиране 119 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 54 058 BGN
2012 74 104 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 8 383 BGN
119 779 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз