Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0005-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-5-17
Наименование: "Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Разлог"
Бенефициент: Община Разлог
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.02.2011
Начална дата: 26.02.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Разлог
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта, вътрешен мониторинг и контрол Сформиране на звено за изпълнение на проекта, съставено от специалисти с различна професионална квалификация, опит и образование и представител на асоциирания партньор.
Дейност 10: Изготвяне на окончателен технически и финансов доклад за изпълнение на втори етап на проекта и на Договора за безвъзмездна финансова помощ Изготвяне на окончателен технически и финансов доклад за изпълнение на втори етап на проекта и на Договора за безвъзмездна финансова помощ.
Дейност 8: Изпълнение на Строителен надзор съгласно ЗУТ Обектът е втора категория, съгласно ЗУТ и упражняването на независим строителен надзор по време на строителството е задължителен. Ще се осъществи строителен надзор върху извършваните СМР на обекта, въвеждане на заповедна книга, подписване на акт 12 - за скрити работи, акт 19 за отчитане на работите, ще се приемат сертификати за влаганите материали, ще се провеждат изпитания и вземат проби, както и ще се води документацията на обекта.
Дейност 4: Изпълнение на договор/и подготовка на инвестиционен проект Включва следните задачи: -Разработване на прединвестиционно проучване -Изготвяне на Идейни проекти с вариантни решения и технико- икономическа обосновка. -Изготвяне на работни проекти
Дейност 2: Изпълнение на одит на проекта Одиторът да осигури качествена услуга за своевременна и независима оценка на разходването на бюджетните средства по изпълнение на проекта - проверка на всички разходи по проекта, исканията за средства, доклади за нередност, изготвяне на одиторски доклад за извършените разходи по проекта и доклади за напредък.
Дейност 7: Изпълнение на договор/и за строителство Изпълнява се в съответствие и обхват с одобрените Работни проекти и издаденото Разрешение за строеж.
Дейност 9: Изпълнение на авторски надзор Осъществяване на авторски надзор от страна на проектантите, с оглед осигуряване изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в Заповедната книга за обекта и са задължителни за останалите участници в строителството.
Дейност 3: Изпълнение на мерки за информация и публичност, съгласно Насоките по ОПОС Изпълнява се през двата етапа от реализацията на проекта - техническа помощ и инвестиционен етап. Дейността включва: билборд на строителна площадка, постоянна обяснителна табела на обекта, информационни табели, публични събития, официални церемонии (първа копка, официално откриване), интернет, печатни информационни материали и публикации.
Дейност 5: Изготвяне на финансови анализи Включително анализ на разходите и ползите, в съответствие с изискванията на насоките на ЕК за изготвяне на анализ разходи-ползи, както и Указания на ЕК към методиката за изготвяне на анализ разходи-ползи, Работен документ 4, 2007г. и Национална методология за изготвяне на анализ разходи-ползи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 200 667 BGN
Общ бюджет: 279 393 BGN
БФП: 279 393 BGN
Общо изплатени средства: 279 393 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 279 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 77 033 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 202 360 BGN
279 393 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 223 514 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 61 627 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 161 888 BGN
223 514 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 407 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 40 472 BGN
55 879 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване...


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз