Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0569-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на „Костов – 69”ЕООД, гр.Пловдив
Бенефициент: "КОСТОВ - 69" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е разширяване дейността на „Костов 69”ЕООД с оглед повишаване на нейната конкурентноспособност
Дейности: Подготовка на Дейност 1: Изготвяне на технически задания и тръжна документация за доставка на оборудване по проекта
Изпълнение на Дейност 1: Изготвяне на технически задания и тръжна документация за доставка на оборудване по проекта
Подготовка на Дейност 2: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на оборудването по проекта
Изпълнение на Дейност 2: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на оборудването по проекта
Подготовка на Дейност 3: Доставка на технологично оборудване
Изпълнение на Дейност 3: Доставка на технологично оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Тестване и въвеждане в експлоатация на оборудването по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 - Визуализация на проектните дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 - Извършване на независим одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 442 BGN
Общ бюджет: 306 723 BGN
БФП: 199 370 BGN
Общо изплатени средства: 199 370 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 199 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 39 888 BGN
2012 159 482 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
199 370 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 169 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 33 905 BGN
2012 135 559 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
169 465 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 906 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 983 BGN
2012 23 922 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 906 BGN
Финансиране от бенефициента 107 392 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Брой изготвени тръжни документации
Индикатор 9 Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 10 Въведени нови технологии.
Индикатор 11 Брой въведени в експлоатация машини
Индикатор 12 Брой поставени табели
Индикатор 13 Брой извършени проверки от независим одито


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз