Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0563-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиционна и консултантска подкрепа за повишаване конкурентноспособността на "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД чрез разширяване, диверсифициране и оптимизиране на производствената дейност.
Бенефициент: "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: • Развитие потенциала за конкурентно и ефективно производство и бизнес; • Увеличаване на икономическия ефект и подпомагане необходимите структурни промени с оглед постигането на устойчив напредък; • Повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.
Дейности: Дейност 1.1. Подготовка на документация за откриване на процедура за избор на изпълнител/и на доставка/и
Дейност 1.2. Провеждане на процедура и избор на изпълнител/и за доставка/и на оборудване
Дейност 1.3. Договаряне с избрания/ите доставчик/ци на оборудване
Дейност 1.4. Доставка и преглед на комплектността на доставката на оборудване
Дейност 1.5. Обучение и инструкции за безопасно функциониране на машините
Дейност 1.6. Монтаж, изпитване и пускане в редовна експлоатация на закупените машини
Дейност 2.1. Подготвка за получаването на услуги
Дейност 2.2. Провеждане на процедура и избор на изпълнител/и за доставка/и на услуги
Дейност 2.3. Договаряне с избрания/ите доставчик/ци на услуги
Дейност 2.4. Предоставяне и приемане на услуги за визуализация на проекта
Дейност 2.5. Предоставяне и приемане на услуги за одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 994 787 BGN
Общ бюджет: 3 562 052 BGN
БФП: 1 959 129 BGN
Общо изплатени средства: 1 959 129 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 959 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 959 129 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 959 129 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 665 259 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 665 259 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 665 259 BGN
В т.ч. Национално финансиране 293 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 293 869 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
293 869 BGN
Финансиране от бенефициента 1 632 098 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Подготвена документация за избор на изпълнител/и
Индикатор 9 Проведена открита процедура за избор на изпълнител/и
Индикатор 10 Договор/и с избрани изпълнители
Индикатор 11 Доставено оборудване.
Индикатор 12 Проведени обучения за ползване на 3 типа машини
Индикатор 13 Монтирано и пуснато в експлоатация оборудване
Индикатор 14 Въведени нови технологии/продукти,
Индикатор 15 Растеж на продуктивността на труда
Индикатор 16 Консултации за разработване на проектно предложение
Индикатор 17 Визуализационни материали
Индикатор 18 Одит..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз