Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0556-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността чрез модернизация и продуктова диверсификация
Бенефициент: "ДОГРАМА СТИЛ-ПРОЕКТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособност- та на "Дограма стил - проект" ООД чрез инвестиции в съвременни технологии и обрудване.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Закупуване, монтаж и пуск на машини от Технологична линия за производство на мебели от дърво
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 - Закупуване, монтаж и пуск на машини от технологична линия за модулно производство на мебели
Подготовка и изпълнение на Дейност 3- Разработване на маркетингова стратегия и маркетингов план за пазарна реализация
Подготовка и изпълнение на Дейност N 4 – Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност N 5 – Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 796 173 BGN
Общ бюджет: 1 432 476 BGN
БФП: 787 862 BGN
Общо изплатени средства: 787 862 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 787 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 137 682 BGN
2013 650 180 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
787 862 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 669 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 117 030 BGN
2013 552 653 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
669 683 BGN
В т.ч. Национално финансиране 118 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 652 BGN
2013 97 527 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 179 BGN
Финансиране от бенефициента 651 415 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 въведени нови технологии/продукти,
Индикатор 8 Подобряване на пазрните позиции – ръст на пазарното присъствие в страната
Индикатор 9 Реализация на мебели на европейския пазар
Индикатор 10 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 11 Увеличаване на приходите от продажби на продукция до 6 пъти и увеличаване на нетната продажба, което дава възможност за реинвестиране.
Индикатор 12 Контрол на разходите по проекта
Индикатор 13 Достояние приноса на ЕС в реализиране на проект в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз