Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0552-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване на конкурентоспособността на К и М Принт ЕООД чрез модернизиране на производственото оборудване, разширяване на продуктовата гама и оптимизиране на производителността”
Бенефициент: "К И М ПРИНТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на К и М Принт ЕООД чрез модернизиране на производственото оборудване, разширяване на продуктовата гама и оптимизиране на производителността
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Управление и отчитане изпълнението на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители/доставчици
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка на технологично оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Маркетингова стратегия
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Одит на проектните дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 098 BGN
Общ бюджет: 312 508 BGN
БФП: 187 505 BGN
Общо изплатени средства: 187 505 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 187 505 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 187 505 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
187 505 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 159 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 159 379 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
159 379 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 126 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 126 BGN
Финансиране от бенефициента 130 732 BGN
Индикатори
Индикатор 1 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Сформиран екип.
Индикатор 6 Пакет тръжни документи за избор на изпълнител
Индикатор 7 Публикация на обявление в национален ежедневник
Индикатор 8 Публикация на сайта на УО на ОПРКБИ
Индикатор 9 Заповед за назначаване на комисия за избор на изпълнител
Индикатор 10 Оферти от потенциални изпълнители
Индикатор 11 Решение на комисията за избор на изпълнител
Индикатор 12 Сключен договор с избрания изпълнител
Индикатор 13 Извършено авансово плащане по договора
Индикатор 14 Карусел за ситопечат
Индикатор 15 Междинна сушилка
Индикатор 16 Автоматична трансферна преса
Индикатор 17 Трансферна преса за шапки
Индикатор 18 Проведени успешни тестове
Индикатор 19 Обучен персонал за робата с машини
Индикатор 20 Нарастване на производствения капацитет за ситопечат – на работна смяна
Индикатор 21 Въведени нови продукти/услуги
Индикатор 22 Реализирани инвестиционни проекти през последните 3 г.
Индикатор 23 Създадени инвестиции със средства за безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 24 Покани до трима потенциални консултанти - набиране на оферти
Индикатор 25 Оферти от потенциални изпълнители за Дейност 4
Индикатор 26 Решение на комисията за избор на изпълнител за Дейност 4
Индикатор 27 Сключен договор с избрания изпълнител за дейност 4
Индикатор 28 Разработено прокетно предложение
Индикатор 29 Приемно-предавателен протокол
Индикатор 30 Разработена маркетингова стратегия
Индикатор 31 Разработена маркетингова стратегия за дейност 5
Индикатор 32 Обозначителни табели
Индикатор 33 Обозначителни стикери за оборудването
Индикатор 34 Подписан приемно-предавателен протокол
Индикатор 35 Изготвен одитен доклад
Индикатор 36 Подписан приемно-предавателен протокол
Индикатор 37 Извършено окончателно плащане дейност 7
Индикатор 38 Извършено окончателно плащане дейност 6
Индикатор 39 Извършено плащане за дейност 4
Индикатор 40 Извършено окончателно плащане за дейност 6


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз