Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0331-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на ефективността и капацитета на производствените процеси и подобряване качеството на продукцията на „Дилком България” ООД чрез технологична модернизация.
Бенефициент: "ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да повиши конкурентните предимства и предпостави устойчивия растеж на Дилком България ООД, чрез инвестиции в дълготрайни материални активи
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане търг и избор на доставчици
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване, доставка и инсталиране на дълготрайните активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Осигуряване на отчетност и одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Осигуряване на информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 331 080 BGN
Общ бюджет: 532 719 BGN
БФП: 319 631 BGN
Общо изплатени средства: 319 631 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 319 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 319 631 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
319 631 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 271 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 271 687 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
271 687 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 47 945 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 945 BGN
Финансиране от бенефициента 220 720 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Изготвена тръжна документация
Индикатор 9 Сключени договори с избраните изпълнители
Индикатор 10 Изплатени и доставени в срок активи
Индикатор 11 Успешно инсталирани и въведени в експлоатация активи
Индикатор 12 Успешно изпълнен и отчетен проект
Индикатор 13 Верифицирани разходи по проекта
Индикатор 14 Монтирана обозначителна табела за визуализация
Индикатор 15 Стикери на активите с визуализация
Индикатор 16 Публикувана информация в уеб-сайта на компанията
Индикатор 17 въведени нови технологии,
Индикатор 18 Въведени нови продукти,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз