Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0294-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПАРКИНГ СИСТЕМИ
Бенефициент: "ЛОГЕЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Брезник
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта, която се отнася до тази схема за безвъзмездна помощ е: да повиши конкурентоспособността на "ЛОГЕЛ" ООД; да го подготви да се справи с конкурентния натиск в Европейския съюз чрез насърчаване на устойчивото му развитие, което има потенциал за растеж; целенасочена инвестиционна подкрепа за осъвременяване и модернизиране на производствените технологии в предприятието.
Дейности: Подготвителна фаза -Дейност1, „Определяне на ръководител проект и асистент по проекта”
Изпълнение Дейност 1, „Определяне на ръководител проект и асистент по проекта”
Подготвителна фаза -Дейност 2, „Подготовка на тръжно досие и съпътстваща документация”
Изпълнение Дейност 2, „Подготовка на тръжно досие и съпътстваща документация”
Изпълнение Дейност 3, „Провеждане на търг за избор на доставчик/ци на оборудването, избор на доставчик/ци и подписване на договори.”
Подготвителна фаза - Дейност 4, „Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото за доставка оборудване”
Изпълнение Дейност 4, „Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото за доставка оборудване”
Подготвителна фаза - Дейност 5, „Изпълнение”
Изпълнение Дейност 5, „Изпълнение
Подготвителна фаза - Дейност 6, „Мониторинг и цялостна комуникация”
Изпълнение Дейност 6, „Мониторинг и цялостна комуникация”
Изпълнение Дейност 6, „Мониторинг и цялостна комуникация”
Изпълнение Дейност 6, „Мониторинг и цялостна комуникация”
Изпълнение Дейност 7, „Финансово отчитане и одит на дейностите по проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 225 968 BGN
Общ бюджет: 410 800 BGN
БФП: 225 940 BGN
Общо изплатени средства: 225 940 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 225 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 225 940 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
225 940 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 192 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 192 049 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
192 049 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 891 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 891 BGN
Финансиране от бенефициента 184 883 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Извършено проучване на нуждите на дружеството спрямо възможностите на пазара на оборудване
Индикатор 8 Изготвени документи за провеждане на тръжни процедури за избор на доставчик/доставчици
Индикатор 9 Проведена оценка на кандидатите
Индикатор 10 Подписани договори за доставка
Индикатор 11 Кореспонденция с ДО
Индикатор 12 Подготвени междинни отчети;
Индикатор 13 Подготвени окончателни отчети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз