Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0485-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Костюми по поръчка” – алтернатива на конфекцията
Бенефициент: Топ Мен ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящият проект е да подобри и повиши конкурентоспособността на фирма „Топ Мен” ЕООД, както и да осигури устойчивото развитие на предприятието на пазара на мъжка конфекция. Настоящият проект ще позволи на компанията да развие предлагането на „костюми по поръчка” и да увеличи своите инвестиции в модернизацията на производствените си мощности.
Дейности: Дейност 1 - Предварителни дейности
Дейност 2 - Провеждане на тръжни процедури
Дейност 3 - Доставка и инсталация на оборудване
Дейност 4 - Разработване на бизнес стратегия
Дейност 5 - Информационни дейности
Дейност 6 - Отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 995 000 BGN
Общ бюджет: 3 430 988 BGN
БФП: 1 964 644 BGN
Общо изплатени средства: 1 964 644 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 964 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 183 752 BGN
2013 780 892 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 964 644 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 669 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 006 189 BGN
2013 663 759 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 669 948 BGN
В т.ч. Национално финансиране 294 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 177 563 BGN
2013 117 134 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
294 697 BGN
Финансиране от бенефициента 1 489 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 длъжностни характеристики на екипа по проекта
Индикатор 9 подготвени тръжни досиета
Индикатор 10 изпратени покани до потен¬циални подизпълнители
Индикатор 11 получени оферти
Индикатор 12 Сключени договори.
Индикатор 13 разработена бизнес стратегия
Индикатор 14 сключени договори / фактури
Индикатор 15 поставени табели
Индикатор 16 поставени стикери
Индикатор 17 листовки
Индикатор 18 приемнопредавателни протоколи
Индикатор 19 подадени отчети
Индикатор 20 доклад от одитор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз