Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0484-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване ефективността на „Стилпласт 2002” ООД чрез внедряване на автоматизирана линия за производство на PVC врати и прозорци
Бенефициент: "СТИЛПЛАСТ 2002" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да затвърди конкурентоспособността на „Стилпласт 2002” ООД и да се осигури устойчивото развитие на предприятието в сферата на производство на PVC и алуминиеви дограми и PVC врати и прозорции.
Дейности: Дейност 1 Предварителни дейности Съставяне на екип по проекта
Дейност 1 Предварителни дейности Разработване на тръжна документация
Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител и закупуване на оборудване Провеждане на тръжна процедура
Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител и закупуване на оборудване Избор на подизпълнител и закупуване на оборудване
Доставка на оборудване
Дейност 3 Доставка на оборудване, монтаж и пускане в употреба Монтаж и пускане в употреба
Дейност 3 Доставка на оборудване, монтаж и пускане в употреба Обучение на персонала за работа с новото оборудване
Дейност 4 Маркетингова стратегия за развитие Избор на изпълнител
Изготвяне на маркетингова стратегия
Дейност 5 Одит и отчитане Изготвяне на междинен финансов и технически отчет
Дейност 5 Одит и отчитане Изготвяне на финален финансов и технически отчет
Провеждане на одит
Отпечатване и разпространение на брошури
Изработване и поставяне на стикери върху новозакупеното оборудване
Изработване и поставяне на информационна табела
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 192 650 BGN
Общ бюджет: 2 381 262 BGN
БФП: 1 190 631 BGN
Общо изплатени средства: 1 190 631 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 190 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 190 631 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 190 631 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 012 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 012 036 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 012 036 BGN
В т.ч. Национално финансиране 178 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 178 595 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
178 595 BGN
Финансиране от бенефициента 1 192 650 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Длъжностни характеристики на екипа по проекта
Индикатор 9 Разработени тръжни досиета
Индикатор 10 Получени оферти
Индикатор 11 Комисия за разглеждане на офертите
Индикатор 12 Проекто-договор с доставчик
Индикатор 13 Договор за доставка
Индикатор 14 Въведени нови технологии/продукти
Индикатор 15 Получени оферти за маркетингова стратегия
Индикатор 16 Наличие на маркетингова стратегия
Индикатор 17 Одиторски доклад
Индикатор 18 Финансови и технически отчети
Индикатор 19 Поставени табели
Индикатор 20 Залепени стикери върху закупеното оборудване
Индикатор 21 Напечатани брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз